Νικόλαος Γεωργιάδης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Endocrine exophthalmos and optic neuropathy
  Π. Κώνστας, Κ. Ζησιάδης, Δ. Δερεκλής, Ν. Γεωργιάδης
  Ελ­λη­νο-Γιο­υ­γκο­σλα­βι­κό Συ­νέ­δριο Ω­το-Νευ­ρο-Ο­φθαλ­μο­λο­γί­ας. Κέρ­κυ­ρα. Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ου, 558-563, 1977
 2. Interesting cases of chiasmal syndrome
  Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Θ. Δε­μιρ­τζό­γλου, Ζ. Τσα­κι­ρί­δης
  12ο Ελ­λη­νο-Γιο­υ­γκο­σλα­βι­κό Συ­νέ­δριο Ω­το-Νευ­ρο-Ο­φθαλ­μο­λο­γί­ας και Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής, Zlatibor 1979, Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ου, 157-159, 1979.
 3. Diagnosis and management of ptosis.
  Georgiadis, G. Stergiou and V. Moschou-Bekiaridou.: XIII Greek-Yugoslav congress of Oto-Νeuro-Ophthalmo-Νeurosurgery. p.p.151-152, Thessaloniki 1983
 4. Viscoelastic Materialin Dislocated Lens Extraction
  . Lake, N. Dimitrakoulias, N. Georgiadis, V. Moschou-Bekiaridou Eur. J. Ref Surg 3: 159-151, 1991
 5. Management of Pseudophakic Retinal Detachment with Various IOL Types.
  S. Lake, D. Dereklis, N. Georgiadis, A. Alexandridis, P. Econimidis. Ann Ophthalmol 25:381-384,  1993

Impact factor      0,129      citation  3

6 A simple ocular irrigation system for alkaline burns of the eye

Ch. Terzidou, N. Georgiadis

Ophthalmic Surgery and Lasers 28(3): 255-257, 1997

Impact factor      0.745      citation  2

7.  Restoration of the anophthalmic socket with secondary implantation of coralline  hydroxyapatite  sphere

N.Georgiadis, Ch. Terzidou, Α. Dimitriadis

Ophthalmic Surgery and Lasers  29(10): 808-814, 1998

Impact factor      0.745

8.  The Evaluation of Corneal Graft Tissue by the Use of Trypan Blue

N. Georgiadis, A. Kardasopoulos, T. Bufidis

Ophthalmologica 1999; 213: 8-11

Impact factor      0.843      citation  2

9.  Coralline hydroxyapatite sphere in orbit restoration

N. Georgiadis, Ch. Terzidou, A. Dimitriadis

Eur J Ophthalmol. 9(4):302-8, 1999

Impact factor      0.633      citation  2

10.   Isolated Ocular Ischemic Syndrome with no Cerebral Involvement  in Common Carotid Artery Occlusion

D. Karacostas, Ch. Terzidou, S. Voutas, J. Rafou, N. Artemis, N. Georgiadis.

Eur J Ophthalmol 11 :97-101, 2001

Impact factor      0.633      citation 1

11.  Epiphora caused by conjuctivochalasis.Treatment with transplantation of preserverd human amniotic membrane

N.S. Georgiadis, C.D. Terzidou

Cornea 20(6): 619-621, 2001

Impact factor      1.381     

12. Transforming and insulin like growth factors in the aqueous humour    οf patients with exfoliation syndrome

Koliakos G, Schlotzer-Schrehardt U, Konstas AGP, Bufidis T, Georgiadis N, Dimitriadou A.

Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol (2001) 239: 482-487

Impact factor      1.192      citation  9

13. Contact lens fitting difficulties following refractive surgery for high myopia.

Bufidis T, Konstas AGP, Siganos D, Pallikaris I, Georgiadis N.

CLAO Journal 26:106-110, 2000

Impact factor     

14. A role for antioxidant Factors in Exfoliation Syndrome

Koliakos G.G, Konstas AGP, Schlotzer-Schrehardt U, Kostinou S, Bufidis T,   Georgiadis      N.

Newsletters of Biochemistry and molecular Biology 48:170-174, 2001

Impact factor     

15. Ascorbic acid concentration is reduced in the aqueous humor of patients with  exfoliation synfrome

Koliakos G.G., Konstas AGP,  Schlotzer-Schrehardt U, Bufidis T,  Georgiadis N,  Ringvold A.

Am. J. Ophthalmol  2002 134(6):879-83

Impact factor      1.978     citation  1

16. 8-isoprostaglandin F2A and ascorbic acid concentration in the aqueous humour of patientswith exfoliation syndrome

G.G Koliakos, A.GP Konstas, U. Schlotzer-Schrehardt, I.E. Katsibris, N. Georgiadis, R. Ritch

Brit. J. Ophthalmol 2003  87(3):353-6

Impact factor      1.942      citation  1

17.  Low dose tissue plasminogen activator used for treatment of fibrin formation   in the anterior chamber.

Georgiadis N, Chalvatzis N, Ziakas N, Moschou V.

J Cataract Refract Surg 2003, 29(4), 729 – 732

Impact factor      2.184     citation  1

18.  Efficacy of Brimonidine 0.2% in controlling acute postoperative intraocular pressure elevation after phacoemulsification cataract surgery. 

J M. Katsimpris ,  D. Siganos, A. G.P. Konstas,  V. Kozobolis, N. Georgiadis

J Cataract Refract Surg 29, 2288-2294, 2003

Impact factor      2.184

19.  Endothelin-1 concentration is increased in the aqueous humour of patients with exfoliation syndrome. 

Koliakos GG, Konstas AGP, Schlötzer-Schrehardt U, Hollo G, Mitova D, Kovatchev R, Maloutas S, Georgiadis N.

Br J Ophthalmol. 2004 Apr;88(4):523-7.

Impact factor      1.779

 1. 20.    Wegener’s granulomatosis of the orbit in 5-year old child

Ziakas NG, Boboridis K, Gratsonidis A, Hatzistilianou, Katriou, GeorgiadisNS.

Eye. 2004 Jun;18(6):658-60.

Impact factor      1.208

 1. 21.    Retinal complications of Phakic Intraocular Lenses.

Brazitikos DP, Androudi S, Balidis M, PapadopoulosTN, Georgiadis N.

Semin Ophthalmol. 2003 Sep;18(3):97-102.

Impact factor     

14: Brazitikos PD, Androudi S, Tsinopoulos I, Papadopoulos NT, Balidis M,
Georgiadis N. Functional and anatomic results of macular hole surgery complicated
by massive indocyanine green subretinal migration. Acta Ophthalmol Scand. 2004
Oct;82(5):613-5.
22. Diurnal intraocular pressure reduction with latanoprost 0,005% compared to timolol maleate 0,5% as monotherapy in patients with exfoliation glaucoma

Konstas AGP, Mylopoulos N, Karabatsas CH, Kozobolis VP, Diafas S, Papapanos P, Georgiadis N, Stewart WC.  (2004)   .

 Eye. 2004 Sep;18(9):893-9

Impact factor     1.208

23. Endogenous group G streptococcus endophthalmitis after dental procedure

Ziakas NG, Tzetzi E, Boboridis K, Georgiadis N..

Eur J Ophthalmol. 2004 Jan-Feb;14(1):59-60.

Impact factor      0.483

24. Conjuctival ballooning during scleral tunnel phacoemulsification

N. Ziakas, N. Georgiadis, K. Boboridis

J Cataract Refract Surg  29, 2046-2047, 2003

Impact factor      2.184

25. The IOL flip for intraocular lenses implanted with reversed optic

N. Ziakas, N. Georgiadis

 Br  J  Ophthalmol Letter to the Editor (Δεκτό προς δημοσίευση)

Impact factor      1.779

26. Silicone Nasolacrimal intubation with Mitomycin-C.

Κ. Βoboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis.

Ophthalmology. 2004 Feb;111(2):416-7

Impact factor      2.863

27. Low dose tissue plasminogen activator used for treatment of fibrin formation   in the anterior chamber.

N. Georgiadis,K. Boboridis, N. Ziakas, Moschou V

J. Catarac. Refract Surg. Letter to the Editor (Υπό εκτύπωση)

Impact factor      2.184

28:. Combination of periocular myocutaneous flaps for one-stage reconstruction of extensive defects of the eyelid.

Boboridis KG, Dimitrakos SA, Georgiadis NS, Stangos NT  Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(2):100-3.
29: 24-hour intraocular pressures with brimonidine purite versus
dorzolamide added to latanoprost in primary open-angle glaucoma subjects

Konstas AG, Karabatsas CH, Lallos N, Georgiadis N, Kotsimpou A, Stewart JA,
Stewart WC.
Ophthalmology. 2005 Apr;112(4):603-8.
30: Molecular epidemiology of adenovirus strains isolated from patients with ocular disease in
the area of Thessaloniki, Greece (1998-2002)

Frantzidou F, Pavlitou A, Mataftsi A, Dumaidi K, Georgiadis N..

J Med Virol. 2005 Mar;75(3):440-6.
31: 24-hour intraocular pressure control with maximum medical therapy
compared with surgery in patients with advanced open-angle glaucoma.

Konstas AG, Topouzis F, Leliopoulou O, Pappas T, Georgiadis N, Jenkins JN,
Stewart WC.
Ophthalmology. 2006 May;113(5):761-5.e1.
32: Viral conjunctivitis interfering with the clinical activity score and management of thyroid
ophthalmopathy.

Boboridis KG, Konstas AG, Krassas GE, GeorgiadisNS.

Orbit. 2006 Mar;25(1):27-9.
33: Latanoprost therapy reduces the levels of TGF beta 1 and
gelatinases in the aqueous humour of patients with exfoliative glaucoma.

Konstas AG, Koliakos GG, Karabatsas CH, Liakos P, Schlötzer-Schrehardt U,
Georgiadis N, Ritch R.

Exp Eye Res. 2006 Feb;82(2):319-22.
34: Cryopreserved amniotic membrane transplantation for the management of symptomatic
bullous keratopathy.

GeorgiadisNS, Ziakas NG, Boboridis KG, Terzidou C, Mikropoulos DG.
Clin Experiment Ophthalmol. 2008 Mar;36(2):130-5.

35: Vitreous and serum levels of platelet-derived growth factor and their correlation in patients with proliferative diabetic retinopathy

Praidou A, Klangas I, Papakonstantinou E, Androudi S, Georgiadis N,
Karakiulakis G, Dimitrakos S.
Curr Eye Res. 2009 Feb;34(2):152-61.
36. Changing Indications for Penetrating Keratoplasty in Greece, 1982-2006: A Multicenter Study.

Siganos CS, TsiklisNS, Miltsakakis DG, GeorgiadisNS, Georgiadou IN, Kymionis GD, Pallikaris IG.

Cornea. 2010 Feb 15. [Epub ahead of print]

37.  Vitreous and serum levels of vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth factor and their correlation in patients with non-proliferative diabetic retinopathy and clinically significant macula oedema.

Praidou A, Papakonstantinou E, Androudi S, Georgiadis N, Karakiulakis G, Dimitrakos S.

Acta Ophthalmol. 2009 , 89: 248-254

38: Ziakas NG, Boboridis KG, Terzidou C, Naoumidi TL, Mikropoulos D, Georgiadou

EN, GeorgiadisNS. Long-term follow up of autologous serum treatment for

recurrent corneal erosions. Clin Experiment Ophthalmol. 2010 Oct;38(7):683-7.

doi: 10.1111/j.1442-9071.2010.02304.x. Epub 2010 Jul 9. PubMed PMID: 20456438.

39: Maltezou HC, Pappa O, Nikolopoulos G, Ftika L, Maragos A, Kaitsa H,

Protonotariou E, Diza E, Georgiadis N, Vatopoulos A, Nicolaidis P. Post‒cataract

surgery endophthalmitis outbreak caused by multidrug-resistant Pseudomonas

aeruginosa. Am J Infect Control. 2011 Jul 6. [Epub ahead of print] PubMed PMID:

21737177.

40: Ziakas N, Kanonidou E, Mikropoulos D, Georgiadis N. The impact of penetrating

keratoplasty in patients with keratoconus using the VF-14 questionnaire. Int

Ophthalmol. 2011 Apr;31(2):89-92. Epub 2011 Jan 26. PubMed PMID: 21267632.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (INDEX MEDICUS)

1. Indikation und Ergebnisse der Laserchirurgie bei Retinopathia    diabetica.

N. Georgiadis, S.A. Dimitrakos, P.A. Konstas

Klin. Mbl. Augenheilk. 200:324, 1992

2. Epiphora due to conjuctivochalasis.Treatment with transplantation of preserverd human amniotic membrane

N.S. Georgiadis, C.D. Terzidou

 Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41(4):S452. Abstract nr 2396

3.  Amniotic membrane in the management of bullous keratopathy

N. Georgiadis, N. Ziakas, K. Boboridis

 Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(4):S266. Abstract nr 1437

4.     Conjunctival formices reconstruction with human amniotic  membrane

K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(4):S339. Abstract nr 1831

5.    Presence of Herpes simplex Virus in samples from patients with optic neuritis and  Multiple Sclerosis.

Christodoulou C, Constantinou A, Koptides D, Paschalidou M, Georgiadis N, Chatzisotiriou A, Mylonas I.

Multiple Sclerosis Vol 8, Supplement 1, 60, 2002

6. Optic Neuritis: Corelation of clinical Visual Field and Neuroimaging findings and their prognostic role

Paschalidou M, Georgiadis N, Haritanti A, Doskas T, Parissis D, Poulios G,    Halvatzis N, Xinou E, Drevelegas A, Dimitriadis AS, Mylonas I.

Multiple Sclerosis Vol 8, Supplement 1, 60, 2002

7.     Does the use of trypan blue during phacoemulsification affect the  intraocular   pressure?

N.G. Ziakas, K. Boboridis, E. Nakos, N. Georgiadis, N.T. Stangos

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002. Abstract nr 372

8.      Management of  lagophthalmos in facial nerve palsy with botulinum toxin.

K. Boboridis, N.G. Ziakas, C. Bunce, N. Georgiadis, N.T. Stangos

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002. Abstract nr 3032

9.  Ascorbic acid concentration is reduced in the aqueous humor of patients with  exfoliation synfrome

Georgiadis N, KonstasAGP ,Schloetzer-SchrehardtU, Koliakos G.G., Bufidis T,   Ringvold  A.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002. Abstract nr 2408

10. Preserved amniotic membrane transplantation for the management of recurrent pterygium.

 N. Georgiadis, N. Ziakas, C. Terzidou, K. Boboridis

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002. Abstract nr

11. Early treatment of moderate and severe anterior segment alkali burns with amniotic membrane and limbal stem cell graft placement

K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003. Abstract nr 689

12.  Autologous serum application for the management of recurrent corneal erosion

N. Ziakas, N. Georgiadis, K. Boboridis

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003. Abstract nr 1380

13.  20-year review of penetrating keratoplasties performed in the eye bank of Greece

N. Gevrgiadis, K. Boboridis, N. Ziakas, S. Lake, N. Lallos

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003. Abstract nr 4680

12.   Clinical assessment of safety margins in surgical management of periocular tumour.

GeorgiadisNS, Boboridis KG, Ziakas NG, Mikropoulos DG.

Investigative Ophthalmology & Visual Science 2004;45:U504-U.

13. Management of lagophthalmos in facial nerve palsy with botulinum toxin.

K.Boboridis, N.G. Ziakas, C. Bunce, N Georgiadis, N.T. Stangos

The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, Fort Lauderdale, Florida, USA, May 2002.

14. Early treatment of moderate and severe anterior segment alkali burns with amniotic membrane and limbal stem cell graft placement.

K.G. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, Fort Lauderdale, Florida, USA, May 2003.

 1. 1.         Clinical assessment of safety margins in surgical management of periocular tumour.

N.S Georgiadis, K. G. Boboridis, N.G. Ziakas, D.G. Mikropoulos

The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, Fort Lauderdale, Florida, USA, April 2004.

 

 Πλήρεις δημοσιεύσεις σε proceedings διεθνών συνεδρίων με κριτές

1. Levator denervation for upper lid retraction secondary to VII nerve palsy.

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis

Transactions of the 28th Meeting of the European Strabismological Association 2003, Ed: J.T. de Faber, Swets & Zeitlinger Publications.

 

2. Combined strabismus and cataract surgery in adults.

N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, N.S. Georgiadis

Transactions of the 28th Meeting of the European Strabismological Association 2003, Ed: J.T. de Faber, Swets & Zeitlinger Publications.

3.  Surgical management of double elevator palsy.

N. Ziakas, K. Boboridis, O. Leliopoulou, N. Georgiadis

Transactions of the 29th Meeting of the European Strabismological Association 2004, Ed: J.T. de Faber, Swets & Zeitlinger Publications.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.      Η χει­ρουρ­γι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση των δα­κρυ­ι­κών σω­λη­να­ρί­ων

Κ. Ζη­σιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Σ. Λά­κε, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 24:665-671, 1976, πα­ράρ­τη­μα.

2.      Πε­ρι­κέ­ντη­ση δευ­τε­ρο­γε­νούς κα­ταρ­ρά­κτου

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Σ. Λά­κε, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε.  26:24-27, 1977

3.      Βού­φθαλ­μος: Δια­γνω­στι­κά και θε­ρα­πευ­τι­κά προ­βλή­μα­τα.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Δ. Δε­ρε­κλής, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

“Ελ­λη­νι­κή Ια­τρι­κή”, 46: 72-79, 1977

4.      Πα­ρα­τη­ρή­σεις α­πό 7ε­τή ε­φαρ­μο­γή της μι­κρο­χει­ρουρ­γι­κής στην Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Δ. Δε­ρε­κλής, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. , 26: 99-120, 1977

5.      Τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα του χει­ρουρ­γι­κού μι­κρο­σκο­πί­ου στις ε­πεμ­βά­σεις του συγ­γε­νούς κα­ταρ­ρά­κτη.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Δ. Δε­ρε­κλής, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Δελ­τί­ο Ε.Ο.Ε., 45: 294-253, 1977 (πα­ράρ­τη­μα).

6.    Φλου­ρο­αγ­γει­ο­γρα­φί­α ί­ρι­δος.

Π. Κών­στας, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Α. Νι­κο­λα­κό­που­λος

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε., 26: 216-225, 1977

7.      Με­γα­λο­κε­ρα­το­ει­δής και γλαύ­κω­μα. Εν­δια­φέ­ρον γενεολογικό δέν­δρο.

Π. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Κ. Τζέ­τζης

Αρχ. Ο.Ε.Β.Ε 27:42-48, 1978

8.      Η ση­μα­σί­α της υ­πο­το­νί­ας με τον oculopressor για την α­πο­τρο­πή της α­πω­λεί­ας του υα­λο­ει­δούς στην εγ­χεί­ρη­ση του κα­ταρ­ρά­κτη.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. , 46: 77-82, 1978

9.      Η ε­φαρ­μο­γή του Oculopressor για την ε­πί­τευ­ξη υ­πο­το­νί­ας στις εν­δο­βολ­βι­κές ε­πεμ­βά­σεις.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 26: 94-98, 1978

10.    Φλε­βι­κές α­πο­φρά­ξεις του αμ­φι­βλη­στρο­ει­δούς

Π. Κών­στας, Δ. Δε­ρε­κλής, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Πρα­κτι­κά Ια­τρι­κής Ε­ται­ρεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 137-138, 1978

11.    Με­λα­νω­τι­κοί ό­γκοι ί­ρι­δος

Π. Κών­στας, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ζ. Τσα­κι­ρί­δης

11ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συ­νέ­δριο, Χαλ­κι­δι­κή 1978. Πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ου, 62-71, 1978.

12.    Α­νοι­κτή βι­τρε­κτο­μή σε δια­βη­τι­κή αι­μορ­ρα­γι­κή δια­πό­τι­ση του υα­λο­ει­δούς.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Δ. Δε­ρε­κλής, Σ. Λά­κε, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 28: 21-24, 1979

13.    Η πα­ρα­κέ­ντη­ση του υ­παμ­φι­βλη­στρο­ει­δι­κού υ­γρού στην ι­διο­πα­θή α­πο­κόλ­λη­ση του αμ­φι­βλη­στρο­ει­δούς.

Κ. Ζη­σιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Θ. Δε­μιρ­τζό­γλου, Δ. Α­πο­στο­λο­πού­λου.

Πρα­κτικά 12ου Πανελλήνιου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού  Συ­νε­δρί­ου, 178-185, 1979.

14.    Κε­ρα­το­πλα­στι­κή και ε­ξαί­ρε­ση κα­ταρ­ρά­κτου σε έ­να χρό­νο.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Δ. Δε­ρε­κλής, Σ. Λά­κε, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Πρα­κτι­κά 12ου Πανελλήνιου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού  Συ­νε­δρί­ου, 557, 1979.

15.    Συγ­γε­νείς χο­ριο­αμ­φι­βλη­στρο­ει­δι­καί πτυχαί.

Κ.Α. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κά Χρο­νι­κά, 16:85-99, 1979

16.          Ι­ρι­δέ­γκλι­ση.

Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

13ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συ­νέ­δριο, Κα­βά­λα 1980, Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ου 475, 1980.

17.    Πα­ρα­τη­ρή­σεις α­πό την χει­ρουρ­γι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του βου­φθάλ­μου.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Δ. Α­πο­στο­λο­πού­λου

13ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό συ­νέ­δριο, Κα­βά­λα 1980, Πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ου, 480-482, 1980

18.    Ε­να εν­δια­φέ­ρον νευ­ρο-ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό πε­ρι­στα­τι­κό και, πα­ράλ­λη­λα, ε­τε­ρό­πλευ­ρο με­τα­κορ­τι­ζο­νι­κό γλαύ­κω­μα.

Κ.Α. Κών­στας, Κ.Γ. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κά Χρο­νι­κά 16:244-261, 1979

19.    Ι­διό­μορ­φη προ­αμ­φι­βλη­στρο­ει­δι­κή μεμ­βρά­νη

Κ.Α. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε., 29: 33-35, 1980

20.    Α­ντι­γλαυ­κω­μα­τι­κών πε­ρε­νέρ­γει­ες.

Κ.Α. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 29: 57-67, 1980

 21.    Ενα πεμφυγοειδές αλλοιώτικο από τα άλλα

Κ.Α. Κώνστας, Φ. Χρυσομάλλης, Ν. Γεωργιάδης

Αρχ. Ο.Ε.Β.Ε. 29: 68-68, 1980

22.    Η γω­νιο­το­μί­α στην θε­ρα­πευ­τι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του βου­φθάλ­μου.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Δι­δα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή, Θεσ­σα­λο­νί­κη 1981

23.    Δύ­ο νευ­ρο-ο­φθαλ­μο­λο­γι­κά πε­ρι­στα­τι­κά

Κ.Α. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 30: 27-34, 1981

24.    Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα ε­πί πολ­λα­πλών εν­δο­κρι­νι­κών νε­ο­πλα­σιών του τύ­που 2b.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Α. Φαρ­μα­κιώ­της, Μ. Δο­ξα­νί­δης, Α. Δού­δου

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 30: 121-124, 1981

25.    Κόγ­χου α­μάρ­τω­μα

Κ.Α. Κών­στας, Λ. Κε­λέ­κης, Α. Οι­κο­νό­μου, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 30: 125-146, 1981

26.    Ε­φαρ­μο­γή εν­δο­φα­κών

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Σι­δέ­ρο­γλου

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 30: 177-186, 1982

27. Εκ­φυ­λι­στι­κή (ται­νιο­ει­δής) κε­ρα­το­πά­θει­α α­πο πι­λο­καρ­πί­νη

Κ.Α. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 31: 24-31, 1982

28.    Πε­ρί­πτω­ση δερ­μο­ει­δούς κύ­στε­ως κόγ­χου.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 31: 60-62, 1982

29.    Η ση­μα­σί­α της υ­πο­το­νί­ας στην εγ­χεί­ρη­ση του κα­ταρ­ρά­κτου

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Α. Λα­ζα­ρί­δου

Πρα­κτι­κά 14ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, σελ. 176-181, Α­θή­να 1981

30.    Χει­ρουρ­γι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση συγ­γε­νούς γλαυ­κώ­μα­τος

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε.,  206-209, 1982.

31.    Φω­το­γρα­φι­κές μέ­θο­δοι στην ο­φθαλ­μο­λο­γί­α

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Π. Σι­δέ­ρο­γλου.

Πρα­κτι­κά 16ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, Λευ­κω­σί­α 1983, σελ. 523-545.

32.  Πε­ρί­πτω­ση α­πο­κα­τά­στα­σης ε­πι­φο­ράς με επιπεφυκορρινοστο-μία

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε. 32:82-83, 1983

33.    Αυ­τό­μα­το κα­ρω­τι­δο-κολ­πι­κό συ­ρίγ­γιο

Κ. Α. Κών­στας, Π. Κε­λέ­κης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Αρ­χ. Ο.Ε.Β.Ε 32: 84-93, 1983

34.    Γε­νι­κές εν­δεί­ξεις και α­ντεν­δεί­ξεις ε­φαρ­μο­γής εν­δο­φα­κών

Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Α. Δού­δου

Πρα­κτι­κά 17ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, Σελ. 9-29, 1984

35.    Ε­φαρ­μο­γή της πα­ναμ­φι­βλη­στρο­ει­δι­κής φω­το­πη­ξί­ας σε μη πα­ρα­γω­γι­κή δια­βη­τι­κή αμ­φι­βλη­στρο­ει­δο­πά­θει­α.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Γ. Στερ­γί­ου, Α. Δού­δου, Α. Α­λε­ξαν­δρί­δης.

Πρα­κτι­κά 17ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, σελ. 302-308, 1984

36.    Εφαρμογή της Argon Laser τραμπεκουλοπλαστικής σε μη ρυθμιζόμενο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.

Π. Οικονομίδης, Γ. Στεργίου, Ν. Γεωργιάδης, Α. Αλεξανδρίδης.:

Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου. Σελ 333-337, 1985.

37.    Λή­ψη και ε­κτί­μη­ση κε­ρα­το­ει­δούς δό­τη:

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

Αρ­χεί­α Ο­Ε­ΒΕ 34: 55-62, 1985

38.    Βουτυ­λο­βρω­μιού­χος υο­σκί­νη και ο­φθαλ­μο­καρ­δια­κό α­ντα­να­κλα­στι­κό.

Φ. Α­η­δό­νη, Ι. Τσα­γκα­ρο­πού­λου, Γ. Κα­σί­νου, Ν. Γε­ωρ­γιά­δη και Ν.Λει­βα­δάρα.:

Γα­λη­νός 27:1383-1386, 1985

39.    Yα­λου­ρο­νι­κό Νά­τριο [Healon] στις εν­δο­βολ­βι­κές ε­πεμ­βά­σεις.

Π. Κών­στας, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης.:

Αρ­χεί­α Ο­Ε­ΒΕ 34-35,42-46, 1986

40.    Αμ­φο­τε­ρό­πλευ­ρη δια­μπε­ρής κε­ρα­το­πλα­στι­κή σε έ­να χρό­νο.

Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης,  Γ. Γε­ωρ­γιά­δης, Κ. Ζη­σιά­δης, Π. Κών­στας.:

Αρ­χεί­α Ο­Ε­ΒΕ  34-35, 27-28, 1986.

41.    Δια­πύ­η­ση κε­ρα­το­ει­δούς α­πό ράμ­μα­τα 10/0.

Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Γ. Γε­ωρ­γιά­δης.:

Αρ­χεί­α Ο­Ε­ΒΕ 34-35, 76-81, 1986

42.    Ε­φαρ­μο­γή YAG-Laser στα πρόσθια μόρια.

Α. Α­λε­ξαν­δρί­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Σ. Λά­κε.:

Αρ­χει­α Ο­Ε­ΒΕ 35: 47-51, 1986

43.    Argon Laser φω­το­μυ­δρία­ση.

Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Γ. Στερ­γίο­υ, Α. Α­λε­ξαν­δρί­δης.:

Αρ­χεία Ο­Ε­ΒΕ 35: 29-35, 1986

44.    Ε­κτο­μή Enblock με­λα­νώ­μα­τος της ί­ρι­δος.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.:

Aρχεί­α OEBE 35: 36-41, 1986

45.    Συ­ντή­ρη­ση μο­σχευ­μά­των κε­ρα­το­ει­δούς σε ορ­γα­νι­κά καλ­λιερ­γη­τι­κά δια­λύμ­μα­τα και ε­κτί­μη­ση του μο­σχεύ­μα­τος.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Γ. Γε­ωρ­γιά­δης.:

Πρα­κτι­κά 1ου Βο­ρει­ο­ελ­λα­δι­κού Ια­τρι­κού Συ­νε­δρί­ου. Σελ. 323-326. Θεσ­σα­λο­νι­κη 1986.

46.    Η ε­μπει­ρί­α μας και τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα σε 77 κε­ρα­το­πλα­στι­κές με συ­ντη­ρη­μέ­να μο­σχεύ­μα­τα.

Π. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Α. Καρ­δα­σό­που­λος

Πρακτικα 21ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου σελ. 575-577, 1988.

47.    Ε­μπει­ρί­α α­πό την α­ντι­με­τώ­πι­ση 82 ξέ­νων εν­δο­βολ­βι­κών σω­μά­των.

Δ. Δε­ρε­κλή, Ν. Δη­μη­τρα­κού­λια, Ν. Γε­ωρ­γιά­δη, Η. Βου­νο­τρυ­πί­δη, Ζ. Το­λού­δη.

Αρ­χεί­α Ο.Ε.Β.Ε Σελ. 208-214, 1988

48.    Συ­χνό­τη­τα υ­πο­τρο­πών του τραυ­μα­τι­κού υ­φαί­μα­τος και η α­ντι­με­τώ­πι­σή τους.

Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Η. Φα­ντέλ, Μ. Α­ντζελ, Σ. Πασ­σά.

Αρ­χεί­α Ο.Ε.Β.Ε σελ. 255-261,1988

49.    Πε­ρί­πτω­ση πλει­ο­μόρ­φου α­δε­νώ­μα­τος (κα­λο­ή­θους μι­κτού ό­γκου) Δα­κρυ­ι­κού α­δέ­νος.

Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Χρι­στο­φο­ρί­δης.

Αρ­χεί­α Ο.Ε.Β.Ε 36: 57-65, 1987

50.    Δερ­μο­ει­δείς κύ­στεις κόγ­χου. Χει­ρουρ­γι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Β. Μό­σχου:

Αρ­χ. Ο­Ε­ΒΕ 37: 24-28, 1988

51.    Τρα­μπε­κου­λο­πλα­στι­κή με Neodymium-YAG Laser.

Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Σ. Πασ­σά :

Αρ­χ. Ο­Ε­ΒΕ 38: 28-32, 1988

52.    Προ­βλη­μα­τι­σμοί και πα­ρα­τη­ρή­σεις σε 172 με­τα­μο­σχεύ­σεις κε­ρα­το­ει­δούς.

Π. Α. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Α. Π. Κών­στας

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 1: 4 : 380-390, 1989

53.    Lasers στην Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Τραι­α­νί­δης, Α. Νι­κο­λα­κό­που­λος, Α. Α­λε­ξαν­δρί­δης, Σ. Δη­μη­τρά­κος.:

Στρογ­γυ­λη Τρά­πε­ζα. 24ο Συ­νέ­δριο Χει­ρουρ­γι­κής. Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 1: 141-148, 1989

54.    Βασικές αρχές, ενδείξεις και επιπλοκές του Nd-Yag Laser.

Κ. Ψύλλας, Ν. Γεωργιάδης, Σ. Δημητράκος, Π. Οικονομίδης:

Οφθαλμολογία 1, 1: 15-18, 1989

55.    Κε­ρα­το­πλα­στι­κή ε­πι ψευ­δο­φα­κι­κής φυσ­σα­λι­δώ­δους κε­ρα­το­πά­θει­ας.

Π. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Η. Βου­νο­τρυ­πί­δης, Α. Καρ­δα­σό­που­λος:

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α  1: 23-26, 1989

56.    Με­τα­μό­σχευ­ση κε­ρα­το­ει­δούς

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Α­να­σκό­πι­ση 6ου Πα­νελ­λη­νί­ου Συ­νε­δρί­ου με­τα­μο­σχεύ­σε­ων. Πρα­κτι­κά σελ. 143-157. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1989

57.    Α­πο­κα­τά­στα­ση ελ­λείμ­μα­τος του έ­ξω καν­θού.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Χ. Τερ­ζί­δου

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 2: 159-161, 1990

58.    Α­πο­κα­τά­στα­ση ελ­λείμ­μα­τος της πε­ριο­χής του έ­σω καν­θού

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Χ. Τερ­ζί­δου

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 2: 84-87, 1990

59.    Ε­μπει­ρία α­πό την εν­δο­πε­ρι­φα­κι­κή ε­ξαί­ρε­ση κα­ταρ­ρά­κτη με­τά α­πό συ­ριγ­γο­ποι­η­τι­κή ε­πέμ­βα­ση

Δ. Δε­ρε­κλής, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Π. Κών­στας.

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 2: 280-283, 1990

60.    Ταυ­τό­χρο­νη ε­πέμ­βα­ση γλαυ­κω­μα­τος κα­ταρ­ρά­κτη με κε­ρα­τι­κή το­μή

Π. Κών­στας, Ι. Τσά­τσος, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Δ. Δε­ρε­κλής, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 2:292-295, 1990

61.   Η χρή­ση της κυ­κλο­σπο­ρί­νης-Α σε κε­ρα­το­πλα­στι­κές δυ­σμε­νούς προ­γνώ­σε­ως

Π. Κών­στας, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Η. Βου­νο­τρυ­πί­δης

Ανακοίνωση 24ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, Κέρκυρα 1991.

Δελτίο Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας 60: 168-170, 1991

62.    Εν­δεί­ξεις και ε­φαρ­μο­γή φω­το­πη­ξί­ας στη δια­βη­τι­κή αμ­φι­βλη­στρο­ει­δο­πά­θει­α.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Σ.Α. Δη­μη­τρά­κος, Π.Α. Κών­στας.

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 3: Πα­ράρ­τη­μα 492-494, 1991

63.    Ο με­τεγ­χει­ρη­τι­κός α­στιγ­μα­τι­σμός με­τά α­πό ε­ξω­πε­ρι­φα­κι­κή ε­ξαί­ρε­ση κα­ταρ­ρά­κτου και ε­φαρ­μο­γή εν­δο­φα­κού ο­πι­σθί­ου θα­λά­μου, με τη χρή­ση “δια­τη­ρη­τή θα­λά­μου”

Δ. Δε­ρε­κλής, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας.

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 3: 265-268, 1991

64.    Ι­ρι­δο­το­μή με Yag-Laser

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Σ. Λά­κε

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 3:246-249, 1991

65.    Η χει­ρουρ­γι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση των κα­κώ­σε­ων των προ­α­σπι­στι­κών μο­ρί­ων.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Α. Δού­δου-Κα­κα­βού­τη, Β. Μό­σχου, και Σ. Μο­χί­ντρα

Πρα­κτι­κά σελ. 263-288,  1991

66.    Χειρουργική αποκατάσταση της επιφοράς.

Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 3:188-196, 1991

67.    Τρά­πε­ζα Ο­φθαλ­μών. Συ­ντή­ρη­ση μο­σχευ­μά­των κε­ρα­το­ει­δούς

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Ο­φθαλ­μο­λο­γί­α 3: 345-355, 1991

68.    Μεταμόσχευση  κερατοειδούς γαλής με αναπλασμένο in vitro ενδοθήλιο.

Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Α. Τριά­ντος,  Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Γ. Κο­λιά­κος, Α. Κομνηνού, Α. Δεσύρης

Οφθαλμολογία 5, 4 : 415-421, 1993.

69.    Η πρώ­τη Ελ­λη­νι­κή Τρά­πε­ζα Ο­φθαλ­μών. Ε­μπει­ρί­α και πα­ρα­τη­ρή­σεις α­πό τη λει­τουρ­γί­α της.

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης Α. Καρδασόπουλος

Ιατρικό Βήμα, σελ. 28-31, Μάιος 1992.

70.    Δια­βη­τι­κή αμ­φι­βλη­στρο­ει­δο­πά­θει­α. Εν­δεί­ξεις, κα­νό­νες και ­α­πο­τε­λέ­σμα­τα της θε­ρα­πεί­ας με  Argon Laser

Ν. Γεωργιάδης, Α. Αλεξανδρίδης, Π. Οικονομίδης

25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Τόμος εισηγήσεων σελ 7-18 1992

71.  Παρακολούθηση της οπτικής νευρίτιδας στην σκλήρυνση κατά πλάκας με την αυτόματη  περιμετρία.

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Σ. Λάκε, Ε. Τσίγγας, Μ. Πασχαλίδου, Ι. Μυλωνάς.

Νευρολογία 1:25 – 29, 1993

72. Κορεοπραξία με Argon και  Yag Laser

Π. Οικονομίδης, ΣΑ Δημητράκος, Ν. Γεωργιάδης, Ζ. Κόκκας

Οφθαλμολογία 5, 3 : 261-264, 1993

 73.  Κερατοπλαστική   επι ψευδοφακικού οιδήματος κερατοειδούς με              αντικατάστση του ενδοφακού.

Η. Βουνοτρυπίδης, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος, Π.Α. Κώνστας

Οφθαλμολογία 6: 33-38, 1994

74. Παρατηρήσεις επί των ενδείξεων σε 245 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς

Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Π.Α. Κώνστας

Οφθαλμολογία 6, 2 : 187 – 191, 1994

75. Η αυτόματη περιμετρία και το πρόγραμμα «Peridata» στην παρακολούθηση της οπτικής νευρίτιδος.

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Σ. Λάκε.

Οφθαλμολογία, 7(4): 407-412, 1995

76.  Η διαγνωστική του γλαυκώματος

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Δερεκλής, Μ. Καζαντζής, Σ. Λάκε, Γ. Μαγκουρίτσας, Χ. Φραγκούλης

Οφθαλμολογία 7:451-479, 1995

77. Επιλογή ραμμάτων και της τεχνικής συρραφής στην   

κερατοπλαστική

N. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος, Θ. Μπουφίδης, Π. Α. Κώνστας

Οφθαλμολογία 8 , 3: 292-296, 1996

78. Επιπλοκές εγχειρήσεων κερατοειδούς. Διεγχειρητικές και     μετεγχειρητικές επιπλοκές της κερατοπλαστικής.

Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

Τόμος Εισηγήσεων του 29ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου,  σελ.42-48 Θεσσαλονίκη 1996

79. Επιπλοκές παιδοφθαλμολογικών επεμβάσεων. Μέρος Ι. Επιπλοκές επεμβάσεων στον συγγενή καταρράκτη:

Α. Κακαβούτη-Δούδου, Β. Μόσχου, Ν. Γεωργιάδης, Χ. Μπασιάκος, Ε. Καλδή, Χ. Τοπουζίδης, Σ. Διάφας, Δ. Δαρδαμπούνης

Τόμος Εισηγήσεων του 29ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, σελ. 136-160, Θεσσαλονίκη, Μάιος – Ιούνιος 1996.

80. Τραύματα κερατοειδούς και μεταμόσχευση

Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Θ. Μπουφίδης, Π.Α. Κώνστας

Οφθαλμολογία 9, 3 : 248-252, 1997

81. Απλές συσκευές πλύσεως της προσθίας επιφανείας του βολβού

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Μικρόπουλος

Οφθαλμολογία 10(2)¨243-245, 1998

82. Κλινικά προβλήματα στην εφαρμογή των αεροδιαπερατών σκληρών        φακών επαφής

Θ. Μπουφίδης, Α-Γ.Π. Κώνστας, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 10, 3 : 328-333, 1998

83. Αποκατάσταση ανοφθαλμικού κόγχου με ένθεση πρόθεσης από υδροξυαπατίτη

Ν. Γεωργιάδης, Χ Τερζίδου, Α. Δημητριάδης

Οφθαλμολογία 11(2):139-145, 1999

84. Εξέταση με τους πίνακες Amsler

Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 11, 2 : 187-189, 1999

85. Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων των δακρυικών σωληναρίων

Ν. Γεωργιάδης,  Χ. Τερζίδου

Οφθαλμολογία: 11(3):248-253, 2000

86. Αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος πτερυγίου με την χρήση συντηρημένης Αμνιακής μεμβράνης

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Μικρόπουλος

Οφθαλμολογία 11(3): 259-262, 2000

87. Αποκατάσταση απονευρωτικής πτώσης του άνω βλεφάρου

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία: 12, 1 : 36-40, 2000

88. Ανάρτηση του άνω βλεφάρου από τον μετωπιαίο μυ με τη χρήση ραβδίου σιλικόνης

Ν. Γεωργιάδης, Β. Μόσχου, Χ. Τερζίδου, Α. Μαλτέζος

Οφθαλμολογία 12, 1 : 36-40, 2000

89. Αντιμετώπιση χημικού αλκαλικού εγκαύματος με μεταμόσχευση ομολόγου σκληροκερατοειδικού δακτυλίου

Χ. Τερζίδου, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 12, 1 : 67-69, 2000

90. Μετασχηματίζων αυξητικός παράγων βήτα 1 και αυξητική βιολογική δραστηριότητα του υδατοειδούς υγρού στο αποφολιδωτικό σύνδρομο

Γ.Γ Κολιάκος, Α-Γ. Π. Κώνστας, Θ. Μπουφίδης, Ι. Τέρσης, Ν.    Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 12, 3 : 254-259, 2000

91.     Αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου τύπου κερατοκωνικού φακού επαφής “ Rose K”.

Μπουφίδης Θ, Κώνστας ΑΓΠ, Δημητρακούλιας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 12, 2 : 143 – 149, 2000

    92.  Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα. Μπορεί να προληφθεί η επέκταση της επιδημίας;

Γεωργιάδης Ν, Μπουφίδης Θ, Τερζίδου Χ., Μικρόπουλος Δ.

Οφθαλμολογία 2000. 2: 139-142.

93.  Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Ν. Ζιάκας, Ι. Ζαραγουλίδης

Τόμος εισηγήσεων 33 ου Πανεληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου          σελ.59-66, 2000

94.   Εξωτερικές φλεγμονές του οφθαλμού στα παιδιά

Α. Κακαβούτη-Δούδου, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Λάλος, Β. Καραμπατάκης

Πανόπτης, Τόμος 12ος, σελ. 94-106, Δεκέμβριος 2001

95. Εντρόπιο κάτω βλεφάρου: παθογένεια και θεραπεία

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ι. Ζαραγουλίδης, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 1 : 21-33, 2001

96. Η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης στην αποκατάσταση βλαβών της προσθίας επιφανείας του βολβού

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος

Οφθαλμολογία 13, 1 : 45-49, 2001

97. Αντιμετώπιση της ζωνοειδούς κερατοπάθειας

Ε. Αναστασόπουλος, Ν. Λάλλος, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 2 : 150-153, 2001

98. Φακοθρυψία. Βελτιώσεις στην άνεση χειρουργού και ασθενούς.

Θ.  Μπουφίδης, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 2 : 154-159, 2001

99. Επίδραση της βράχυνσης των καθελκτήρων του κάτω βλεφάρου στη θεραπεία του εκφυλιστικού εντροπίου

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 2 : 160-163, 2001

100. Η Χρήση μικρών δόσεων Ιστικού Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου στην θεραπεία των μεμβρανών ινικής στον Πρόσθιο  Θάλαμο

Ν. Γεωργιάδης,   Ν. Χαλβατζής, Ν. Ζιάκας,  Β. Μόσχου

Οφθαλμολογία 13, 1 : 64-68, 2001

101. Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Σ. Λάκε

Τόμος εισηγήσεων 34 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, σελ. 26-34, 2001

102. Mελέτη των έκτακτων οφθαλμολογικών προβλημάτων σε παιδιά που  προσέρχονται σε εφημερίες ενός γενικού νοσοκομείου.

Ν.Γ. Ζιάκας, Ν.Θ. Χαλβατζής,  Δ. Μικρόπουλος, Β. Μόσχου, Α. Δούδου, Ν. Γεωργιάδης, Ν.Τ. Στάγκος

Οφθαλμολογία 13, 3 : 291-294,  2001

103. Ατυπη υπέρχρωση ίριδος σε ασθενείς με καφέχροες ίριδες λόγω χρόνιας θεραπείας με λατανοπρόστη

Α-Γ. Π. Κώνστας, Ν. Ζιάκας, Σ. Μαλούτας, Μ. Τeus, Η. Νάκος, Ι. Τέρσης, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 3 : 266 – 271, 2001

104. Τοποθέτηση δακρυικών σωληναρίων Lester Jones με την ενδοσκοπική χρήση του Holmium Yag Laser

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης, Richard Downes

Oφθαλμολογία   13, 3 : 285-290, 2001

105. Χειρουργική αντιμετώπιση των μελαγχρωστικών βλαβών του επιπεφυκότα με μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης

Ν.Γ. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. χαλβατζής, Α. Μάνθος, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 3 : 295 -301,  2001

106. Μυκητιασική κερατίτις

Ι. Ζαραγουλίδης, Δ. Τζέτζη, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 13, 3 : 323-330,  2001

107. Endotheliun restoration on unsuitable for transplantation human corneal grafts.

N. Papadopoulos, A. Triantos, A. Kardasopoulos, N. Georgiadis, G. Koliakos

Πανόπτης 2002

108. Τοξικές επιπεφυκίτιδες

Ι. Γιαρισκάνης, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14,1 :93-103, 2002

109. Η χρήση αλλαντοτοξίνης τύπου Α στην αντιμετώπιση έλξης του άνω βλεφάρου από παράλυση του προσωπικού νεύρου

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Α. Κοσκοσάς, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14,2 :177-184, 2002

110. Οφθαλμικά τραύματα στα παιδιά. Τριετής ανασκοπική μελέτη των περιστατικών που προσήλθαν στις εφημερίες του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Ν. Ζιάκας, Ν. Λάλλος, Α. Κοσκοσάς, Β. Μόσχου, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας, Σ. Μαλούτας

Οφθαλμολογία 14,2 :187-191, 2002

111. Κλινική εμφάνιση λεμφώματος κόγχου και διαγνωστική προσέγγιση

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14,2 :199-203, 2002

112. Επιπλεγμένη περίπτωση βλεφαρόπτωσης με συνύπαρξη διπλής πάρεσης ανελκτήρων και φαινομένου Marcus Gunn jaw winking

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14,2 :203-206, 2002

113. Ηεπίδραση προεγχειρητικής χορήγησης κλονιδίνης στην ενδοφθάλμια πίεση κατά την διασωλήνωση της τραχείας

Δ. Βασιλάκος, Χ. Ζαχαριάδου, Κ. Καρακούλας, Ε. Κοράκη, Ν. Γεωργιάδης, Μ. Γκιάλα

Οφθαλμολογία 14,1 :39-43, 2002

114. Ενδείξεις και συμπεράσματα επί 474 περιστατικών μεταμόσχευσης κερατοειδούς

Ν. Ζιάκας, Ν. Λάλλος, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14, 3: 287-291, 2002

115. Αντιμετώπιση υποτροπιάζουσας απόπτωσης του επιθηλίου του κερατοειδούς με χρήση ομολόγου ορού

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Λάλλος

Οφθαλμολογία 14,3:291-294, 2002

116. Σπάνια εντόπιση σαρκώματος Kaposi στον επιπεφυκότα

Δ. Μικρόπουλος, Κ. Μπομπορίδης, Γ. Καρκαβέλας, Φ. Καρασαββίδου, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14,3: 322-326, 2002

117. Νευροτροφική κερατίτις

Ε. Αναστασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 14,3:332-338, 2002

118. Λέπτυνση και διάτρηση του κερατοειδούς

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Λάλλος

Πανόπτης 14, 33-38, 2002

119. Η Βλεφαρόπτωση

Ν. Γεωργιάδης, Κ. Μπομπορίδης

Πανόπτης 14, 47-49, 2002

120. MRI και CT αποικόνιση των ενδοκογχικών προθέσεων από υδροξυαπατίτη

Χαριτάντη-Κουρίδου Α, Γεωργιάδης Ν, Τερζίδου Χ, Καλογερά – Φούτζιλα Α, Ανδρέου Α, Δημητριάδης ΣΑ

Οφθαλμολογία 15, 1: 43-47, 2003

121. Παροδική αμαύρωση

Δ. Μικρόπουλος, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης.

Οφθαλμολογία 15, 1:112-114, 2003

122. Νευρειλήμωμα (Schwannoma) του κόγχου: παρουσίαση περιστατικού

Κ. Μπομπορίδης, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Ζιάκας, Δ. Βασιλάκος*, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης Οφθαλμολογία 15, 1: 65-69, 2003

123. Η χρήση της κυανοακρυλικής κόλας στην οφθαλμοπλαστική

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 15, 1: 39-42, 2003

124. Η επίδραση της χρήσης του κυανού του τρυπανίου στην ενδοφθάλμια πίεση

Ζιάκας ΓΝ, Νάκος ΑΗ, Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν, Στάγκος ΤΝ

Οφθαλμολογία 15, 1:47-51, 2003

125. Οίδημα κερατοειδούς

Λάλλος Ν, Τζέτζη Δ, Δημητρακούλιας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 15, 1: 87-101, 2003

126. Φαρμακευτική αντιμετώπιση φλεγμονώδους σταδίου Θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης

( Οφθαλμολογία υπό εκτύπωση 2/2003)

127. Σύγκριση της μείωσης της ημερήσιας ενδοφθάλμιας πίεσης με λατανοπρόστη ή με το τιμολόλη στο αποφολιδωτικό γλαύκωμα

Κώνστας ΑΓΠ, Μυλόπουλος Ν, Καραμπάτσας Κ, Κοζομπόλης Β, Διάφας Σ, Παπαπάνος Γεωργιάδης Ν.  (2003)    Οφθαλμολογία,  (δεκτό για δημοσίευση).

128. Ακρίβεια της κλινικής εκτίμησης στη χειρουργική εξαίρεση περιοφθαλμικών δερματικών όγκων.

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 15, 2, 193-197, 2003

129. Πλειόμορφο αδένωμα δακρυικού αδένα σαν αίτιο ανώδυνης πρόπτωσης.

Κ. Μπομπορίδης, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Ζιάκας,  Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 15,2 223-227, 2003

130. Κοκκιωμάτωση Wegener σε παιδί με προσβολή του κόγχου.

Ν. Ζιάκας,  Κ. Μπομπορίδης, Α. Γρατσωνίδης, Μ. Χατζηστυλιανού, Δ. Κατριού,  Ν. Γεωργιάδης

131. Υπερηχογραφική διερεύνηση αγγειακών όγκων κόγχου

Ι. Τσινόπουλος, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Δημητρακούλιας, Κ. Τριαρίδης, Σ. Μαλούτας, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 15, 2, 197-202, 2003

132. Περιφερικές εκφυλίσεις του κερατοειδή χιτώνα

Σ. Μαλούτας, Ε. Μακρυδάκη, Ν. Γεωργιάδης

Οφθαλμολογία 15, 2, 236-238, 2003

133.   Ταχεία ενδοκογχική μετάσταση παρωτιδικού καρκινώματος από πλακώδες επιθήλιο.

Μπομπορίδης Κ, Μικρόπουλος Δ, Ζιάκας Ν, Δημητρακούλιας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2003;15(3):431-4.

134.   Υπερηχογραφική διερεύνηση αγγειακών όγκων κόγχου.

Τσινόπουλος Ι, Μπομπορίδης Κ, Δημητρακούλιας Ν, Τριαρίδης Κ, Μαλούτας Σ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2003;15(2):197-201.

135.   Ενδιαφέρον περιστατικό αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στον σηραγγώδη κόλπο.

Κάλτσος Κ, Εφρέμοβα Ρ, Ζιάκας Ν, Μάγρας Ι, Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Πανόπτης 2004;16(2):117-20.

 

136.   Αντιμετώπιση των περιοφθαλμικών επιπτώσεων παράλυσης του προσωπικού νεύρου.

Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Ωτορινολαρυγγολογία 2004;1&2:25-30.

137.   Αντιμετώπιση θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας τελικού σταδίου με απώλεια όρασης.

Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Πανόπτης 2004;16(1):64-57.

138.   Πρωτοπαθές εξωβολβικό κακόηθες μελάνωμα κόγχου.

Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Πανόπτης 2004;16(2):109-12.

139.   Αποκατάσταση της επίκτητης απόφραξης του ρινοδακρυϊκού συστήματος.

Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν, Δημητρακούλιας Ν.

Οφθαλμολογία 2004;16(4):460-7.

140.   Αποκατάσταση ενόφθαλμου και καθίζησης βολβού με πορώδη μοσχεύματα πολυαιθυλενίου έπειτα από ατελή αντιμετώπιση σε πρώτο χρόνο εκτεταμένων καταγμάτων εδάφους του κόγχου.

Μπομπορίδης Κ, Δημητρακούλιας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Ωτορινολαρυγγολογία 2004;16(1&2):35-40.

141.   Αντιμετώπιση ξηροφθαλμίας με την χρήση αλλαντικής τοξίνης τύπου Α.

Μπομπορίδης Κ, Ζιάκας Ν, Μικρόπουλος Δ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2004;16(2):154-57.

142.   Αποκατάσταση ελλειμμάτων του κάτω βλεφάρου με κρημνό ταρσοεπιπεφυκότα από το άνω βλέφαρο και ελεύθερο δερματικό μόσχευμα.

Μπομπορίδης Κ, Ζιάκας Ν, Μικρόπουλος Δ, Μαλούτας Σ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2004;16(1):43-6.

143.   Ιστική κόλα για την σύγκλιση περιοφθαλμικών δερματικών τραυμάτων.

Μπομπορίδης Κ, Τσιουρή Ε, Γεωργιάδης Ν.

Νοσηλευτική 2004;1:15-8.

144.   Εξέλιξη χειρουργικών τεχνικών ασκορρινοστομίας.

Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2005;17(1):18-24.

145.   Αποκατάσταση εκτεταμένων καταγμάτων εδάφους του κόγχου με πορώδη μοσχεύματα πολυαιθυλενίου.

Μπομπορίδης Κ, Ε. Τ, Γεωργιάδης Ν.

Νοσηλευτική 2005(2):17-20.

146.   Εξεντέρωση και τοποθέτηση κογχικού μοσχεύματος σε πρώτο χρόνο για την αντιμετώπιση προχωρημένης ενδοφθαλμίτιδας.

Μπομπορίδης Κ, Κάλτσος Κ, Μικρόπουλος Δ, Ζιάκας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2005;17(3):185-8.

147.   Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα βλεφάρων.

Τσάτσος Μ, Μπομπορίδης Κ, Ζιάκας Ν, Δημητρακούλιας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2005;17(2):131-7.

148.   Συγκριτική εφαρμογή μοσχευμάτων απόφραξης του δακρυϊκού σημείου και ακρυλικών μοσχευμάτων απόφραξης της ληκύθου για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής ξηροφθαλμίας.

Μπομπορίδης Κ, Μικρόπουλος Δ, Γεωργιάδου Ε, Ζιάκας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2006;18(2):133-8.

149.   Σύγκριση των χειρουργικών αποτελεσμάτων τριών τεχνικών για την αποκατάσταση του πτερυγίου με σύγκλειση του ελλείμματος επιπεφυκότα.

Μπομπορίδης Κ, Μικρόπουλος Δ, Ζιάκας Ν, Κάλτσος Κ, Οικονόμου Α, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2006;18(1):43-7.

150.   Αυξημένος λόγος κοίλανσης προς θηλή οπτικού νεύρου (C/D) σε σύνδρομο Noonan.

Ζιάκας Ν, Τζέτζη Δ, Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2007;19(1):31-4.

151.   Υπό τον επιπεφυκότα και υποτενόνιες ενέσεις.

Μουμτζής Γ, Μικρόπουλος Δ, Μπομπορίδης Κ, Ζιάκας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2008;20(1):21-5.

152.   Νευροϊνομάτωση τύπου Ι (νόσος του Recklinghausen) με γλαύκωμα και οστικά ελλείμματα κόγχου σε παιδιατρικό ασθενή (υπό δημοσίευση).

Κανονίδου Ε, Ζιάκας Ν, Μπομπορίδης Κ, Πραΐδου Α, Παύλου Ε, Ζώττα Π, Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2008;20(3).

153.   Απομόνωση μικροοργανισμών από οφθαλμολογικά βιολογικά υλικά και ευαισθησία αυτών στα αντιβιοτικά, αναδρομική μελέτη έτους. (Υπό έκδοση).

Κανονίδου Ε, Κανονίδου Χ, Πραΐδου Α, Ζώττα Π, Ζιάκας Ν, Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2008;20(3).

154.   Αφαίρεση μεταλλικού εξωβολβικού ξένου σώματος από την κορυφή του κόγχου. (Υπό έκδοση).

Πραΐδου Α, Μπομπορίδης Κ, Κανονίδου Ε, Ζιάκας Ν, Ζώττα Π, Μικρόπουλος Δ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2008;20(4).

155.   Περίπτωση περιφερικής κερατίτιδας με συνοδό διάτρηση κερατοειδούς. (Υπό έκδοση).

Μουμτζής Γ, Παπαναστασίου Α, Γιαννόπουλος Θ, Οικονόμου Α, Μπομπορίδης Κ, Γεωργιάδης Ν.

Οφθαλμολογία 2008;20(4).

 

 

ΜΟ ΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. 1.       Φροντιστηριακές Ασκήσεις Φοιτητών. 1981                                                                                

Το εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους 5ετείς  φοιτητάς Ιατρικής στα ακαδημαικά έτη 1981-82 και 1982-83

 1. 2.       Αρχεία Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 1995

Σχηματίσθηκε βάση δεδομένων, αναζητήθηκαν και καταγράφθηκαν όλες οι δημοσιευμένες στα Αρχεία Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος εργασίες και ταξεινομήθηκαν κατά έτος εγγραφής, συγγραφέα και λέξεις κλειδιά.

 1. 3.       Ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος μοσχευμάτων κερατοειδούς. 2000

Εγχειρίδιο που καταγράφονται οι προυποθέσεις και η διαδικασία της λειτουργίας της Τράπεζας Οφθαλμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Τράπεζας Οφθαλμών και της Ευρωπαικής Ενωσης Τραπεζών  Οφθαλμών

 1. 4.        Κλινική Οφθαλμολογία. Παθήσεις βλεφάρων και δακρυικής συσκευής. Ν. Τ. Στάγκου ( υπό εκτύπωση )

Αναφέρονται οι συνηθέστερες παθήσεις των βλεφάρων και της δακρυικής συσκευή και η θεραπεία τους

5. Φακοθρυψία σε δύσκολες περιπτώσεις καταρράκτη (εκδότες Π. Οικονομίδης, Ν.Τ Στάγκος). Συνδυασμενες επεμβάσεις φακοθρυψίας και διαμπερούς κερατοπλαστικής. Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Λάλλος. University Studio Press.  Θεσσαλονίκη 2002

6.  Ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος μοσχευμάτων κερατοειδούς. 2003

 Εγχειρίδιο που καταγράφονται οι προυποθέσεις και η διαδικασία της λειτουργίας της Τράπεζας Οφθαλμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Τράπεζας Οφθαλμών της Ευρωπαικής Ενωσης Τραπεζών  Οφθαλμών και της ΕΟΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Endocrine exophthalmos and optic neuropathy

Π. Κώνστας, Κ. Ζησιάδης, Δ. Δερεκλής, Ν. Γεωργιάδης

Ελ­λη­νο-Γιο­υ­γκο­σλα­βι­κό Συ­νέ­δριο Ω­το-Νευ­ρο-Ο­φθαλ­μο­λο­γί­ας. Κέρ­κυ­ρα. Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ου, 558-563, 1977

2. Interesting cases of chiasmal syndrome

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Θ. Δε­μιρ­τζό­γλου, Ζ. Τσα­κι­ρί­δης

12ο Ελ­λη­νο-Γιο­υ­γκο­σλα­βι­κό Συ­νέ­δριο Ω­το-Νευ­ρο-Ο­φθαλ­μο­λο­γί­ας και Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής, Zlatibor 1979, Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ου, 157-159, 1979.

3. Diagnosis and management of ptosis.

N. Georgiadis, G. Stergiou and V. Moschou-Bekiaridou.:

Abstracts XIII Greek-Yugoslav congress of Oto-Νeuro-Ophthalmo-Νeurosurgery. p.p.151-152, Thessaloniki 1983

4. Viscoelastic material in dislcated lens extraction.

S. Lake, N. Dimitrakoulias, N. Georgiadis, V. Moschoy:

6th Congress of the European Intraocular Implantlens Council. Copenhagen, Denmark, 1988

5. Management of Pseudophakic Retinal Detachment with Various IOL Types.

S. Lake, D. Dereklis, N. Georgiadis, A. Alexandridis, P. Econimidis.

Ανακοίνωση στο 7th Congress of the European Intraocular Implantlens Council. Zurich, Switzerland, 1989.

6. Epikeratophakia in pediatric aphakia

P. Konstas, I. Tsatsos, N. Georgiadis

7th congress of European Intraocular Lens Cuncil. Zurich 1989

7. Indikation und Ergebnisse der Laserchirurgie bei Retinopathia diabetica.

N. Georgiadis, S.A. Dimitrakos, P.A. Konstas

Klin. Mbl. Augenheilk. 200:324, 1992

8.     Surgical management of basal cell epitheliomas of periorbital area

I. Tsatsos, N. Georgiadis, O. Mourellou

Α­να­κοι­νώ­θη­κε στο 18th World Congress of Dermatology, New York 1992 Τό­μος πε­ρι­λή­ψε­ων σελ 160Α

9.   Hydroxyapatite orbital implant in orbit restoration after  enucleation or evisceration of the bulbus.

Ν. Georgiadis, Ch. Terzidou

X th Congress European Society of Ophthalmology, Milano 1995

10.  Corneal grafts tissue evaluation by the use of Trypan blue

Ν. Georgiadis, A. Kardasopoulos, T. Bufidis, P.A. Konstas

2nd International conference on Cornea, Eye Banking and External deseases. Prague, 1996

11.   Evaluation of visual fields performed with automated perimetry in optic neuritis

N. Georgiadis, Ch. Terzidou, S. Lake.

XI th Congress of the European Society of Ophthalmology, Budapest 1997

12.  Reconstruction of the anophthalmic socket with secondary implantation of coralline  hydroxyapatite sphere (HA)

N. Georgiadis, Ch. Terzidou.

XI th Congress of the European Society of Ophthalmology, Budapest 1997

13.   Surgical repair of canalicular lacerations

N . Georgiadis, Ch. Terzidou

17th Meeting European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery,  Instabul 1999

14. Evaluation of visual fields performed with automated perimetry in optic neuritis

N. Georgiadis, Ch. Terzidou, I. Mylonas, M. Paschalidou, S. Lake

9th Meeting of European Neurology Society, Milan 1999

15. Frontalis suspension using silicone slings in ptosis surgery. 18 years   of  experience

N. Georgiadis, Ch. Terzidou

XII Congress of European Society of Ophthalmology, Stockholm 1999

16. Alkali-injuries of the eye. Multilevel management to improve the final outcome.

Ch. Terzidou, N. Georgiadis

XII Congress of European Society of Ophthalmology, Stockholm 1999

17. Low dose tissue plasminogen activator used for treatment of fibrin formation in the anterior chamber.

N. Georgiadis, Ch. Terzidou, N. Halvatzis

XVII Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons

Vienna 1999

18. Hydroxyapatite orbital implant in primary and secondary implantation

Ch. Terzidou, N. Georgiadis

17th Meeting European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Instabul 1999

19. Povidone iodine drops as adjunctive therapy to refractory corneal ulcers

Ch. Terzidou, N.G. Georgiadis

XII Conference of the European Eye Bank Association, Arhus, 2000

20. The diagnostic role of visual fields in optic neuritis

M. Paschalidou, Ch. Terzidou, N. Georgiadis, T. Doskas, N. Halvatzis, I. Milonas

 10th Meeting of European Neurological Society. Jerusalem 2000

21. Epiphora due to conjuctivochalasis.Treatment with transplantation of preserverd human amniotic membrane

N.S. Georgiadis, C.D. Terzidou

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41(4):S452. Abstract nr 2396

22. Transplantation of preserved human amniotic membrane for ocular surface reconstruction

Ch. Terzidou, N. Georgiadis, D. Mikropoulos

XII Conference of the European Eye Bank Association, Arhus, 2000

23. Epidemic Keratoconjunctivitis. Can we prevent the spread;

N. Georgiadis, Ch. Terzidou, D. Mikropoulos

3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and

external diseases. Instabul, 2000

24. Transplantation of preserved human amniotic membrane for ocular surface reconstruction

CD Terzidou, N. Georgiadis, D. Mikropoulos

3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and

external diseases. Instabul, 2000

25. Amniotic membrane in the management of anterior segment ocular diseases

N. Ziakas, K. Boboridis, N. Georgiadis

IOSS 3rd regional meeting. December 1-3,  2000Warsaw

26.  Amniotic membrane in the management of bullous keratopathy.

N.S. Georgiadis , N.G. Ziakas , K.G. Boboridis.

IOSS 3rd regional meeting. December 1-3,  2000Warsaw

27.  Outcome of amniotic membrane transplantation for bullous keratopathy

N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, N.S. Georgiadis, A. Doudou, N.T. Stangos

XII Congress European Society of Ophthalmology, Instanbul 2001

28 Amniotic membrane in the management of bullous keratopathy

N. Georgiadis, N. Ziakas, K. Boboridis

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(4):S266. Abstract nr 1437

29.  Conjunctival fornices reconstruction with human amniotic membrane.

N.G. Ziakas , K.G. Boboridis , N.S. Georgiadis

IOSS 3rd regional meeting. December 1-3,  2000Warsaw

30.  Conjunctival formices reconstruction with human amniotic membrane

K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

 Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(4):S339. Abstract nr 1831

31.  Amniotic membrane transplantation for conjunctival melanotic lesions

N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, N.S. Georgiadis, S. Lake, N.T. Stangos

XII Congress European Society of Ophthalmology, Instanbul 2001

32.  Autologous serum application for the management of ocular surface   disease

N.S. Georgiadis, N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, V. Moshou, N.T. Stangos

XII Congress European Society of Ophthalmology, Instanbul 2001

33.  Upper lid retraction following VII nerve palsy: a simple cure

N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, J. Zaragoulidis, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos

European strabismological Association, 27th  meeting, June 6-9, 2001Florence

35.  Bottox for the management of Lagophthalmos in facial nerve  palsy 

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N. Halvatzis, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos.

XII Congress European Society of Ophthalmology, Instanbul 2001

36.  Orbital floor fracture repair with channel polyethylene sheet 

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N. Halvatzis, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos

XII Congress European Society of Ophthalmology, Instanbul 2001

37.  Correlation of clinical assessment and histopathology in periocular tumour management

N.S. Georgiadis, K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, D Mikropoulos, N.T. Stangos

XII Congress European Society of Ophthalmology, Instanbul 2001

38.  Double elevator palsy and Marcus Gunn jaw-winking Ptosis

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, J. Zaragoulidis, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos

ESOPRS 19th  meeting June 14-16,2001Spain

 1. 39.  Marcus gunn jaw-winking ptosis and superior rectus weakness

K.G Boboridis, N.G Ziakas, N. Halvatzis, N.S Georgiadis, N.T Stangos

ESOPRS 19th  meeting June 14-16,2001Spain

 1. Ultrasonic fragmentation for removing posterior dislocated lens after blunt 0cular trauma

Lake S.  Dereklis D.  Halvatzis N.  Georgiadis N

XVIII Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons.      Βιέννη

41. Transforming and Insulin like Growth factors in the Aqueous humour of  patients with Exfoliation Syndrome

Konstas AGP, Schrehardt-Schlotzer U, Koliakos GG, Bufidis T, Georgiadis N,  Dimitriadou A.

International Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic, 2001.

42.  Pars plana lensectomy in a case of Marfan’s syndrome with lens subluxation.

S. Lake, N.G. Ziakas, N. Chalvatzis, N. Georgiadis, N.T. Stangos

XIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), Amsterdam, September 2001.

43.  Double elevator palsy and Marcus Gunn jaw-winking Ptosis.

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, J. Zaragoulidis, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos.

27ο Annual Meeting of the European Strabismological Association (ESA),      Florence, Italy, June 2001.

44.    Upper lid retraction following VII nerve palsy: a simple cure.

N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, J. Zaragoulidis, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos.

ο Annual Meeting of European Strabismological Association (ESA),    Florence, Italy, June 2001.

45.    Advantages of polyethylene sheet implants for the repair of complex orbital floor fractures.

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis.                XXIXth International Congress of Ophthalmology, Sydney, April 2002.

46.    Accuracy of clinical assessment in periocular tumour surgical management.

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis.

XXIXth International Congress of Ophthalmology, Sydney, April 2002.

47.  Preserved amniotic membrane transplantation for the management of recurrent pterygium.

N. Georgiadis, N. Ziakas, C. Terzidou, K. Boboridis

6th International Conference of the International Ocular Surface Society (IOSS),   Fort Lauderdale, USA, May 2002.

48. Does the use of trypan blue during phacoemulsification affect the  intraocular pressure?

N.G. Ziakas, K. Boboridis, E. Nakos, N. Georgiadis, N.T. Stangos

ARVO, Fort Lauderdale, USA, May 2002.

49.    Management of lagophthalmos in facial nerve palsy with botulinum toxin.

 K. Boboridis, N.G. Ziakas, C. Bunce, N. Georgiadis, N.T. Stangos

ARVO, Fort Lauderdale, USA, May 2002.

 1. 50.    An unusual case of conjunctival Sarcoma Kaposi

D. Mikropoulos, K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

20 ESOPRS meeting, MunsterGermany, 2002

51.  Optic Neuritis: Corelation of clinical, Visual field and neuroimaging findinds and                      

their prognostic role

Paschalidou M, Georgiadis N, Haritanti A, Halvatzis N, Xinou E, Drevelegas A,  Dimitriadis A, Milonas I

Παγκόσμιο συνέδριο Νευρολογίας, Βαλτιμόρη- ΗΠΑ, 2002

52.  Anterior segment alkali burns treated with early amniotic membrane application 

Nick Georgiadis, KostasBoboridis, Nicolas Ziakas.

11th International conference on tissue banking and EATB annual meeting Bratislava, Slovak, 2002

53. Long term results with preserved amniotic membrane application in the management of symptomatic bullous keratopathy. 

Nick Georgiadis, Nicolas Ziakas, Kostas Boboridis

11th International conference on tissue banking and EATB annual meeting Bratislava, Slovak, 2002

54. Moderate and severe anterior segment alkali burns managed with early amniotic placement .

KostasBoboridis, Nicolas Ziakas, Nick Georgiadis

15o European eye bank association meeting, Brussels, 2002

55. Functional long term outcome of symptomatic bullous keratopathy managed with amniotic membrane placement. 

Nicolas Ziakas, Kostas Boboridis, Nick Georgiadis

15o European eye bank association meeting, Brussels, 2002

56. Amniotic membrane application in the acute phase of anterior segment alkali burns.

Nick Georgiadis, Kostas Boboridis, Nicolas Ziakas

Aegean Cornea Halkidiki 2002

57. Management of  symptomatic bullous keratopathy with preserved amniotic membrane application. 

Nick Georgiadis, Nicolas Ziakas, Kostas Boboridis

Aegean Cornea Halkidiki 2002

58. Pulse phacoemulsification: thw basic requisition for cool phaco

A. Koskosas, I. Tsinopoulos, P. Economidis, S. Lake, I. Vasiliadis, N. Georgiadis

XXI Congress European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Munich 2003

59. Orbital and hemifacial reconstruction with Porex polyethylene implants.

K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis ESOPRS XX meeting , Muenster 2002

60. Accuracy of clinical assessment in periocular tumour surgical management

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis.

International congress of Ophthalmology. Sidney 2002

61. Advantages of Polyethylene sheet implant for the repair

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis.

International congress of Ophthalmology. Sidney 2002

62. Success rate of external DCR with and without posterior flaps

Boboridis K., Ziakas N., Georgiadis N.

ESOPRS Gotenborg 2003

63. An unusual case of an anterior orbital Schwannoma

Boboridis K., Ziakas N., Mikropoulos D., Dimitrakoulias N., Georgiadis N.

ESOPRS Gotenborg 2003

64. Horner syndrome as a complication of central vein catheterzation

Boboridis K., Ziakas N., Mikropoulos D., Georgiadis N

ESOPRS Gotenborg 2003

65. Hughes tarsoconjuctival flap for reconstruction of lower eyelid defects

Boboridis K., Ziakas N., Georgiadis N.

ESOPRS Gotemborg 2003

 66. Levator Denervation for upper lid retraction secondary to VII nerve palsy

K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis

ΕSA Burgen 2003

67. Combined strabismus and cataract surgery in adults

N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, N.S. Georgiadis

ΕSA Burgen 2003

 1. 68.   Lensectomy and anterior vitrectomy for congenital cataract.

N. Ziakas, K. Boboridis, N. Georgiadis

XΧI Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), Munich, Germany, September 2003.

69. Phacoemulsification following penetrating keratoplasty.

N. Ziakas, I. Tsinopoulos, N. Lalos, K. Boboridis, N. Georgiadis

XΧI Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), Munich, Germany, September 2003.

70. Clinical assessment of safety margins in surgical management of periocular tumour.

N.S Georgiadis, K. G. Boboridis, N.G. Ziakas, D.G. Mikropoulos

The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, Fort Lauderdale, Florida, USA, April 2004.

71. Surgical management of double elevator palsy.

N. Ziakas, K. Boboridis, O. Leliopoulou, N. Georgiadis

29th Meeting of the European Strabismological Association, Ιzmir, Turkey, June 2004.

72. Visual results and postoperative complications of posterior chamber intraocular lenses in children with traumatic cataracts.

N. Ziakas, A. Koskosas, T. Papas, R. Efremova, K. Boboridis, N. Georgiadis

30th Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society, Manchester, England, October 2004.

73. Sterile hypopyon following corneal cover with amniotic membrane transplantation.

K. Kaltsos, D. Mikropoulos, K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

XVII. Annual meeting οf the European Eye Bank Association (EEBA), Halle, Germany, January 2005.

74. Long term outcome of amniotic membrane transplantation for the management of bullous keratotherapy.

Kostas G. Boboridis, N. G. Ziakas, N. S. Georgiadis

XVII. Annual meeting οf the European Eye Bank Association (EEBA), Halle, Germany, January 2005.

75. Long-term outcome of amniotic membrane transplantation for the management of bullous keratopathy.

D. Mikropoulos, K. Boboridis, N.Ziakas, Georgiadis N.

15th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &103rd  DOG Congress, Berlin, Germany, September 2005.

76. Outcome of external dacryocystorhinostomy with sutured versus unsutured posterior mucosa flaps.

K. Boboridis, N. Ziakas, D. Mikropoulos.

15th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &103rd  DOG Congress, Berlin, Germany, September 2005.

77.  Management of congenital ptosis complicated with superior rectus weakness.

N. Ziakas, K. Boboridis, D. Mikropoulos.

15th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &103rd  DOG Congress, Berlin, Germany, September 2005.

78. A 24-year review of corneal transplantation in the eye bank of Greece.

K. Boboridis, N. Ziakas, D. Mikropoulos, N. Georgiadis.

15th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &103rd  DOG Congress, Berlin, Germany, September 2005.

79. Sterile hypopyon following corneal cover with amniotic membrane trasplantation.

K. Kaltsos, D. Mikropoulos, K. Boboridis, N. Ziakas, N. Georgiadis

XVIIΙ Annual Meeting of the European Eye Bank Association (EEBA), Venice, Italy, January 2006.

80. Comparison of external dacryocystorhinostomy with sutured versus unsutured posterior mucosa flaps.

K. Boboridis, N.Ziakas, D. Mikropoulos, N. Georgiadis.

3rd South Eastern European Ophthalmological Meeting, Thessaloniki, July 2006.

81. Pulsed intravenous steroids for the management of thyroid ophthalmopathy not amenable to somatostatin analog treatment.

T. Ghatzibalis, K.Boboridis, D. Mikropoulos, N.Ziakas, A. Dimopoulos, N. Dimitrakoulias, N. Georgiadis.

3rd South Eastern European Ophthalmological Meeting, Thessaloniki, July 2006

82. Comparison of dry eyes management with punctum plugs and acrylic lacrimal plugs.

E. Georgiadou, K. Boboridis, D. Mikropoulos, N. Ziakas, K. Kaltsos, A. Oikonomou, N. Georgiadis.

3rd South Eastern European Ophthalmological Meeting, Thessaloniki, July 2006

83. Small pupil management during post-keratoplasty phacoemulsification using stretching and iris hooks (Video).

D. Mikropoulos, K. Boboridis, N. Ziakas, S. Lake, N. Georgiadis.

3rd South Eastern European Ophthalmological Meeting, Thessaloniki, July 2006

84. Cataract surgery with aqualase in eyes with penetrating keratopathy (Video).

D. Mikropoulos, N. Ziakas, K. Boboridis, P. Ikonomidis, A. Samanidou, N. Georgiadis.

3rd South Eastern European Ophthalmological Meeting, Thessaloniki, July 2006

85. Combined corneal craft, cataract extraction and IOL implantation (triple procedure) (Video).

N. Ziakas, D. Mikropoulos, K. Boboridis, K. Kaltsos, A. Economou, N. Georgiadis.

3rd South Eastern European Ophthalmological Meeting, Thessaloniki, July 2006

86. Insertion of Verisyse intraocular lens for the correction of aphakia.

N. Ziakas, D. Mikropoulos, K. Boboridis, A. Vakalis, A. Economou, S. Lake, N. Georgiadis.

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &

AmericanAcademy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

87. Assessment of phacoemulsification through small (2.2mm) incision.

D. Mikropoulos, N. Ziakas, K. Boboridis, P. Oikonomidis, K. Kaltsos, A. Economou, K. Ntampos, N. Georgiadis.

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &

AmericanAcademy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

88. Hypopyon formation from amniotic membrane transplantation for ocular surface restoration.

D. Mikropoulos, K. Boboridis, N. Ziakas, K. Kaltsos, N. Georgiadis

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) &

AmericanAcademy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

89. Comparative study of punctum plugs versus acrylic lacrimal plugs for the management of dry eyes.

K. Boboridis, N. Georgiadis, D. Mikropoulos, N. Ziakas, A. Konstas.

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) & American Academy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

90. Treatment of evaporative dry eyes secondary to meibomian gland dysfunction.

K. Boboridis, E. Georgiadou, N. Ziakas, D. Mikropoulos, A. Konstas, N. Georgiadis

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) & American Academy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

91. Comparison of a small incision procedure versus traditional skin crease approach for the correction of upper eyelid ptosis.

K. Boboridis, N. Ziakas, D. Mikropoulos, P.Ikonomidis, K. Kaltsos, N. Georgiadis.

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) & American Academy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

92. Comparison of everting sutures with and without horizontal lid tightening for the repair of involutional lower eyelid entropion.

K. Boboridis, D. Mikropoulos, N. Ziakas, A. Konstas, A. Oikonomou, N. Georgiadis.

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) & American Academy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

93. Surgical management of paediatric glaucoma in northern Greece: a three-year retrospective study.

Ziakas N., Boboridis K., Mikropoulos D., Konstas A.G.P., Leliopoulou O., Tzetzi D., Georgiadis N.

Joint Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) & American Academy of Ophthalmology (AAO), Vienna, Austria, June 2007.

94. Comparative study of punctum plugs versus acrylic smart plugs and silicon canalicular plugs for the management of dry eyes.

K.G. Boboridis, D. Mikropoulos, N. Ziakas, N.S. Georgiadis

5th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Taormina, Italy, September 2007.

95. Management of symptomatic evaporative dry eye secondary to meibomian gland dysfunction.

K. Boboridis, N. Georgiadis

96. Chemical denervation of lacrimal pump with botulinum toxin for the management of symptomatic dry eyes.

K. Boboridis, D. Mikropoulos, N. Georgiadis

5th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Taormina, Italy, September 2007

97. Micro- coaxial phacoemulsification through 2.2 corneal insicion.

N. Ziakas, P. Oikonomidis, D. Mikropoulos, A. Economou, K. Boboridis, N. Georgiadis.

XXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Stockholm, Sweeden, September 2007.

98. Symptomatic Dry Eye in active thyroid orbitopathy treated with a hypotonic artificial tear preparation and topical fluorometholone.

Boboridis K., Mikropoulos D., Konstas AGP., Georgiadis N.

9th congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye.Istanbul Turkey May 2008.

99. Management of symptomatic punctum stenosis following cataract operation.

Boboridis K., Mikropoulos D., Zotta P., Georgiadis N.

9th congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye.Istanbul Turkey May 2008.

100. Small incision with two sutures versus traditional skin crease three approach for the correction of aponeurotic ptosis

K.G. Boboridis, D.G. Mikropoulos, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis.

26th Annual Meeting ESOPRS, LucerneSwitzerland, June 2008

 1. verting sutures with and without horizontal lid tightening for the repair of involutional lower eyelid entropion

K.G. Boboridis, D. Mikropoulos, P. Zotta, E. Kanonidou, N.S. Georgiadis

26th Annual Meeting ESOPRS, LucerneSwitzerland, June 2008

 1. Posterior Verisyse iris fixated intraocular lens implantation for the correction of aphakia

Ziakas N., Tsatsos M., Mikropoulos D., Naoumidi T., Boboridis K., Georgiadis N.

XXVI congress of the ESCRS, Berlin September 2008

 1. An interesting case of diplopia: An ophthalmological or neurosurgical issue?

Zotta P., Kanonidou E., Praidou., Boboridis K., Georgiadis N.

XXVI congress of the ESCRS, Berlin September 2008

  1.  
  2. 5.Combined strabismus and cataract surgery in adults. (Πλήρες κείμενο) N.G. Ziakas, K.G. Boboridis, N.S. Georgiadis Transactions of the 28th Meeting of the European Strabismological Association 2003, Ed: J.T. de Faber, Swets & Zeitlinger Publications.

105.                       Surgical management of double elevator palsy. (Πλήρες κείμενο), N. Ziakas, K. Boboridis, O. Leliopoulou, N. Georgiadis. Transactions of the 29th Meeting of the European Strabismological Association 2004, Ed: J.T. de Faber, Swets & Zeitlinger Publications.

 1.  Levator denervation for upper lid retraction secondary to seventh nerve palsy. K.G. Boboridis, N.G. Ziakas, N.S. Georgiadis (Πλήρες κείμενο) Transactions of the 28th Meeting of the European Strabismological Association 2003, Ed: J.T. de Faber, Swets & Zeitlinger Publications.