Νικόλαος Γεωργιάδης

Το εκ­παι­δευ­τι­κό μου έρ­γο αρ­χί­ζει ου­σια­στι­κά με­τά τη λή­ψη της ει­δι­κό­τη­τας της Ο­φθαλ­μο­λο­γί­ας, το 1977.

Συμ­με­τεί­χα ε­νερ­γά στο εκ­παι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα των ει­δι­κευ­ο­μέ­νων    και ειδικών της Οφθαλμολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Από τον Απρίλιο του 1980 συμμετέχω στην εκπαίδευση των 5ετών φοιτητών της Ιατρικής και από τον Οκτώβριο του 1982 εκτελώ αυτοδύναμο διδακτικό έργο ως Λέκτορας,  από το 1987 ως Επίκουρος Καθηγητής και από το 1997 ως Αναπληρωτής Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής κλινικής. Παράλληλα παίρνω μέρος στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικευομένους και ειδικούς της κλινικής

Συμμετείχα επίσης ως ομιλητής σε μετεκπαιδευτικά φροντιστήρια διαφόρων οφθαλμολογικών εταιρειών, απευθυνόμενα σε ειδικούς και ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους.

Υπεύθυνος του  φοιτητικού προγράμματος (1981-1986) βοήθησα το διδακτικό προσωπικό της κλινικής για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση των μαθημάτων τους. Για το σκοπό αυτό, ως υπεύθυνος και του φωτογραφικού εργαστηρίου φωτογράφισα και διέθεσα στο διδακτικό προσωπικό μεγάλο αριθμό διαφανειών με εικόνες , πίνακες, γραφικές παραστάσεις και περιστατικά ενώ παράλληλα εξέδωσα τις Φροντιστηριακές Ασκήσεις με τη συνεργασία των μελών της κλινικής, σημειώσεις που για δύο ακαδημαικές χρονιές υποδείχθηκαν για την μελέτη των φοιτητών.

Για την εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και των ειδικευομένων κατασκεύασα κλειστό κύκλωμα μεταφοράς εικόνας video από την αίθουσα χειρουργείου στην αίθουσα διδασκαλίας και δημιούργησα ταινιοθήκη με οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

Εδίδαξα επίσης ως καθηγητής ιατρός τους μαθητάς του 2 ου Κέντρου Επαγγελματικής και Τεχνική Εκπαίδευσης (1978-1981 ).

Για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας εφοίτησα στη σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) από την οποία απεφοίτησα με τον βαθμό “Αριστα”

Διε­τέ­λε­σα Κα­θη­γη­τής  της μο­νο­ε­τούς Σχο­λής Νο­σο­κό­μων του Γε­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου Γ. Πα­πα­νι­κο­λά­ου Θεσ/νί­κης τα έ­τη 1982-83, 1983-84 και 1984-85.

Συμμετοχή ως οργανωτή και δασκάλου στα μετεκπαιδευτικά φροντιστήρια της Πανελλήνιας Oφθαλμολογικής Eταιρείας τα οποία από το 1989 γίνονται με πανελλήνια συμμετοχή.

Ανάθεση της οργάνωσης από την Πανελλήνια Oφθαλμολογική Eταιρεία του Εαρινού Συμποσίου 1996, Καρπενήσι,  θεσμός που υπηρετεί την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οφθαλμιάτρων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρόεδρος της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και ως οργανωτής του 27ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου σχεδίασα και υλοποίησα προγράμματα μετεκπαίδευσης με τη μορφή φροντιστηρίων, διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζών και πειραματικών χειρουργείων. Ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας επαναδραστηριοποίησα τα φροντιστήριά της τα οποία με τη συμμετοχή καταξιωμένων δασκάλων του εσωτερικού και του εξωτερικού θα συντελέσουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου της Ελληνικής Οφθαλμολογίας.

Ως Διευθυντής της Οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΠΘ αναδιοργάνωσα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής  τόσο το προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό και εξέδωσα κατ΄έτος τον κανονισμό της κλινικής και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα.

Στο μεταπτυχιακό ακολούθησα τις οδηγίες της Ευρωπαικής  Οφθαλμολογίας και μετέφρασα και μοίρασα στους ειδικευόμενους της κλινικής το LOG BOOK.

Ανακατασκεύασα την κλινική μετέτρεψα τους οκτάκλινους θαλάμους σε τρίκλινους και δημιούργησα δύο δίκλινους θαλάμους,  καθώς και χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δημιούργησα χώρο αναμονής για τους ασθενείς και τους συνοδούς καθώς και αίθουσα διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένη με εποπτικά μέσα. Αναδιοργάνωσα τα εξωτερικά ιατρεία, το ιατρείο 101 στο οποίο λειτουργούν το ιατρείο βυθού, το ιατρείο κερατοειδούς και βλεφάρων, το ιατρείο πρόσθιας επιφάνειας και το ιατρείο γλαυκώματος τα οποία εξόπλισα πλήρως με νέα μηχανήματα και συσκευές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά (20.000) ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν στα ιατρεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Αναδιοργάνωσα τα χειρουργεία της κλινική, τα εξόπλισα με τελευταίου τύπου μεχανήματα και συσκευές που είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ολων των τεχνικών της ειδικότητας μας και την αύξηση του αριθμού των χειρουργείων (4.500). Σ΄αυτό συνετέλεσε και η οργάνωση ιδιαίτερου χώρου ( one day ) προετοιμασίας των ασθενών για το χειρουργείο εξοπλισμένο με συσκεύες υπολογισμού του ενδοφακού καθως και προεγχειρητικής εξέτασης των ασθενών.

Υπήρξα Διευθυντής του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων για 5 (πέντε) έτη και συμμετείχα ως Πρόεδρος και μέλος τριμελούς επιτροπής σε κρίσεις μελών ΔΕΠ του Τομέα στις βαθμίδες του Καθηγητού, Αναπληρωτή καθηγητού, Επίκουρου Καθηγητού και Λέκτορα. Συμμετείχα επίσης ως Πρόεδρος και μέλος τριμελούς Επιτροπής σε  κρίσεις στη βαθμίδα του Καθηγητή των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Δημοκρίτειου, Πατρών και Αθηνών.

Συμμετοχή στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Μέλος τριμελών επιτροπών επίβλεψης έξη  διδακτορικών διατριβών, περατωθέντων με βαθμό άριστα

 1. Γ. Γεωργιάδη.  Θέμα: Ο έλεγχος της καταλληλότητας των συντηρημένων μοσχευμάτων του κερατοειδούς με την καταμέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων
 2. Ε. Χατζησπάσου. Θέμα: Η προληπτική αντιμετώπιση των υαλοειδοαμφι-βληστροειδικών εκφυλιστικών αλλοιώσεων και ρωγμών του αμφιβληστροειδούς με κρυοπηξία
 3. Α. Καρδασόπουλου. Θέμα:  Ανοσολογική ανταπόκριση in vivo και in vitro σε μοσχεύματα κερατοειδούς
 4. Η. Βουνοτρυπίδη. Θέμα: Η μεταμόσχευση κερατοειδούς στην αντιμετώπιση του ψευδοφακικού οιδήματος του κερατοειδούς
 5. Χ. Τερζίδου Θέμα: Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Οργάνωση μιας κλινικής
 6. Θ. Μπουφίδη. Θέμα: Ο  επιπολασμός του συνδρόμου αποφολίδωσης σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.

Μέλος επταμελούς επιτροπής για την κρίση πέντε διδακτορικών διατριβών στο Ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τεσσάρων στο Ιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

Α. Εξωτερικού

 • Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας
 • Ευρωπαική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
 • Αmerican Eye Bank Association
 • Paton Society
 • European Eye Bank Association
 • International Ocular Surface Society (ιδρυτικό μέλος)
 • International Society on Ocular Trauma
 • International Federation of Eye Banks

Β. Ελλάδος

 • Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
 • Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία
 • Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 • Ωτο-Νευρο-Οφθαλμολογική Εταιρεία
 • Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
 • Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος
 • Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
 • Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής
 • Μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Οφθαλμολογία που εκδίδει η Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία από της έκδοσής του (1989) και συνεκδότης από το 2000.
 • Μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Διαβητολογικά Χρονικά που εκδίδει η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.
 • Επιμελήθηκα τις εκδόσεις των Αρχείων της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για τα έτη 1983, 1984, 1985, 1986
 • Υπήρξα κριτής του περιοδικού Cornea

Συμμετείχα ως κύριος Υπεύθυνος ή ως μέλος στα κάτωθι ερευνητικά προγράμματα:
Συντήρηση μοσχευμάτων κερατοειδούς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος ο Καθηγητής Παν. Κώνστας, 1989 (1000.000 δρχ)
Συντήρηση μοσχευμάτων κερατοειδούς. Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων. Υπεύθυνος Ν. Γεωργιάδης, 1990 (1.500.000δρχ)
Τράπεζα Οφθαλμών. Συντήρηση μοσχευμάτων κερατοειδούς. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπεύθυνος Ν. Γεωργιάδης. 1991 (1.500.000δρχ)
Καλλιέργεια ενδοθηλιακών κυττάρων. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπεύθυνος Ν. Παπαδόπουλος. 1991 (1.500.000δρχ)
SΤRIDE HELLAS 1991-1993. Infrastructure for basic and clinical re­search in neurosciences. Emphasis on early diagnosis. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Υπεύθυνος Προγράμματος Γ. Παυλίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Ψυ­χο­λο­γί­ας Α.Π.Θ . (10.000.000 δρχ)
PDR-STUDY. Prevention of Diabetic Retinopathy (Υποβλήθηκε)
Μεταλλοπρωτεάσες στο υδατοειδές και επίδραση της λατανοπρόστης στην εξωκυττάρια ουσία ασθενών με αποφολίδωση. Υπεύθυνος Α.Γ.Π. Κώνστας. Συνερευνητές Ν Γεωργιάδης, Γ. Κολιάκος, Ι. Τέρσης. Διάρκεια: 2003-2005 / Ποσό: 83.639 Ευρώ / Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ-Pharmacia / Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ

Στα πλαίσια κλινικής έρευνας συμμετέχω στην οργάνωση πρωτοκόλλων σε συνεργασία και με άλλες πανεπιστημιακές κλινικές για τις κάτωθι ομάδες ασθενών:

Οπτική νευρίτιδα και συσχετισμός της με την κατά πλάκας σκλήρυνση και παρακολούθηση οφθαλμολογικά των ασθενών με κατά πλάκας σκλήρυνση. Συνεργασία με την Β’ Νευρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνοι: Καθηγητής Ι. Μυλωνάς Διευθυντής της Β’ Νευρολογικής κλινικής του ΑΠΘ, Ν. Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας και Μ. Πασχαλίδου Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Μελέτη οφθαλμολογικών ασθενών με πιθανό ανοσολογικό πρόβλημα. Συνεργασία με το εργαστήριο κλινικής ανοσολογίας της Β’ Παθολογικής κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνοι: Ι. Μπούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Ν. Γεωργιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Λαγώφθαλμος από παράλυση του προσωπικού νεύρου. Φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση. (Συνεργασία με ΩΡΛ ΑΠΘ).

Συμ­με­τεί­χα στη προ­σπά­θει­α της Ελ­λη­νι­κής Τρά­πε­ζας Ο­φθαλ­μών, της Ε­νω­σης Δω­ρη­τών Ορ­γά­νων Σώ­μα­τος (Ε­ΔΟ­ΣΑ),  του Συλ­λό­γου “Δω­ρε­ά Ο­φθαλ­μών Συμ­βο­λή στην Α­ντι­με­τώ­πι­ση της Τυ­φλό­τη­τος”, των Lion’s καθώς και άλων φορέων για ε­νη­μέ­ρω­ση του κοι­νού για την α­να­γκαι­ό­τη­τα της Δω­ρε­άς Ορ­γά­νων λαμ­βά­νο­ντας μέ­ρος στις κά­τω­θι επιστημονικές εκδηλώσεις.

 1. Λά­ρι­σα 3-12-1985. Συμ­με­το­χή σε στρογ­γύ­λη τρά­πε­ζα με θέ­μα “Με­τα­μο­σχεύ­σεις – Δω­ρη­τές ορ­γά­νων” με τους  Α. Τουρ­καντώ­νη, Π. Σπα­νό, και Δ. Πα­πα­δού­λη.
 2. Θεσ­σα­λο­νί­κη 11-3-1986. Στρογ­γύ­λη τρά­πε­ζα στη Ναυ­τι­κή Διο­ίκη­ση Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δος με Θέ­μα ” Δω­ρε­ά ορ­γά­νων – Με­τα­μοσχεύ­σεις” με τους  Π. Ε­πι­βα­τια­νό, Ν. Λο­γο­θέ­τη και Α. Πέτρου
 3. Ω­ραι­ό­κα­στρο 2-11-1986. Ε­νη­με­ρω­τι­κή εκ­δή­λω­ση με θέ­μα “Δω­ρε­ά ορ­γά­νων – Με­τα­μο­σχεύ­σεις ”
 4. Πυ­λαί­α 21-2-1987. Συμ­με­το­χή σε ε­νη­με­ρω­τι­κή εκ­δή­λω­ση του δή­μου Πυ­λαί­ας με θέ­μα τη δω­ρε­ά ορ­γά­νων.
 5. Ν. Μη­χα­νιώ­να 29-2-1988. Εκ­δή­λω­ση της ΑΣ­ΔΕΝ στη Α­νω­τέ­ρα Σχο­λή Ε­μπο­ρι­κού       Ναυ­τι­κού με θέ­μα “Δω­ρε­ά Ορ­γά­νων – Με­τα­μο­σχεύ­σεις”.
 6. Θεσσαλονίκη 10-1-1988. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ‘Μεταμοσχεύσεις-     Δωρεά Οργάνων’
 7. Θεσσαλονίκη 12-2-1989. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. ΄Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς’
 8. Θεσ­σα­λο­νί­κη 14-3-1991. Ο­μι­λί­α σε συ­γκέ­ντρω­ση των κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών των Νο­σο­κο­μεί­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης με θέ­μα “Η συμβο­λή των κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών στο έρ­γο της Τρά­πε­ζας Ο­φθαλ­μών”.
 9. Αθήνα 24-3-1991, Χίλτον. “Η θέση των μεταμοσχεύσεων στην Ιατρική του παρόντος και του μέλλοντος”.
 10. Θεσ­σα­λο­νί­κη 28-3-1991. Νο­σο­κο­μεί­ο Α­ΧΕ­ΠΑ. Διά­λε­ξη με θέ­μα. “Η συμ­βο­λή του νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού στη λει­τουρ­γί­α και τους σκο­πούς της Τρά­πε­ζας Ο­φθαλ­μών”.
 11. Βόλος 21-9-1991.Δημαρχείο.   Διάλεξη ‘Ο ρόλος της Τράπεζας Οφθαλμών’
 12. Θεσσαλονίκη 5-11-1991. Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Διάλεξη ‘ Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς- Τράπεζα Οφθαλμών’
 13. Βέροια 1-3-1992. Διάλεξη ‘ Η αναγκαιότητα δωρεάς οφθαλμών’
 14. Θεσσαλονίκη. 1995.  Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέμα : Ιατρικές, Ψυχοκοινωνικές και Νομικές πτυχές των μεταμοσχεύσεων και του Θεσμού της Δωρεάς οργάνων
 15. Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ. Η αναγκαιότητα για ευρύτερη αποδοχή των μεταμοσχεύσεων και η κοινωνική προσφορά των δωρητών οργάνων. 1996
 16. Σέρρες 20-10-1997 ‘ Μεταμόσχευση κερατοειδούς-δωρεά οφθαλμών’
 17. Θεσσαλονίκη Lion’s. Η αναγκαιότητα Δωρεάς Οφθαλμών 1997
 18. Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Δράμας. Θέμα: Δωρεά οργάνων σώματος. Ιατρική και θεολογική διάσταση του θέματος 1997
 19. Θεσσαλονίκη Lion’s. Ο ρόλος της Τράπεζας Οφθαλμών στις μεταμοσχεύσεις στην Οφθαλμολογία, 1998
 20. Ξάνθη. Σοροπτιμιστικός Ομιλος. Η αναγκαιότητα δωρεάς οργάνων, 1999
 21. Κομοτινή Lion’s. Μεταμοσχεύσεις στην Οφθαλμολογία, 1999
 22. Καβάλα. Lion’s . Mεταμοσχεύσεις στην Οφθαλμολογία, 1999
 23. Θεσσαλονίκη. Lion’s. O ρόλος της Τράπεζας Οφθαλμών και η αναγκαιότητα δωρεάς οφθαλμών, 2000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
1ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1986
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Θεσσαλονίκη 1989
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη 1993
2o Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, 1995
11o Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων Θεσσαλονίκη 2002

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ

Ελληνικά Συνέδρια.

9ο Πανελλήνιο Οφθ/κό Συνέδριο Θεσσαλονίκη, Μάϊος 1976
11ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Χαλκιδική, Ιούνιος 1978
13ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Καβάλα, Ιούνιος 1980
14ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Αθήνα, Μάϊος 1981
15ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, Μάϊος 1982
16o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.
17ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 1984
19ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1986
20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987
21ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1988
22ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 1989
23ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990
24o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 1991
25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1992
26ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1993
27ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1994
28ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1995
29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1996
30ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1997
31 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1998
32 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1999
33 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 2000
34 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 2001
35 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002
36 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2011

 

Συνέδρια Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Επίκαιρα θέματα Οφθαλμολογίας. Βόλος 1989
Εαρινό Συμπόσιο Πανελλήνιου Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Πάτρα 1990
Επίκαιρα θέματα Οφθαλμολογίας. Αθήνα 1990
Εαρινό Συμπόσιο Πανελλήνιου Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Δελφοί 1991
Επίκαιρα θέματα Οφθαλμολογίας. Θεσσαλονίκη 1991
Εαρινό Συμπόσιο Πανελλήνιου Οφθαλμολογιής Εταιρείας. Κύπρος 1992
Εαρινό Συμπόσιο. Ρέθυμνο 1992
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας Βόλος 1992
Εαρινό Συμπόσιο. Καλαμπάκα 1993
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Αρχαία Ολυμπία 1993
Εαρινό Συμπόσιο. Καβάλα 1994
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Χαλκίδα 1994
Εαρινό Συμπόσιο. Καστοριά 1995
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Βόλος 1995
Εαρινό Συμπόσιο. Καρπενήσι 1996
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Αλεξανδρούπολις 1996
Εαρινό Συμπόσιο. Λεπτοκαρυά 1997
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Κως 1997
Εαρινό Συμπόσιο. Μεσολόγγι 1998
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Υδρα 1998
Εαρινό Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη 1999
Επίκαιρα θέματα Οφθαλμολογίας. Σύρος 1999
Εαρινό Συμπόσιο. Φλώρινα 2000
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Σκιάθος 2000
Εαρινό Συμπόσιο. Βόλος 2001
Επίκαιρα θέματα Οφθαλμολογίας.
Εαρινό Συμπόσιο . Βόλος 2002
Επίκαιρα θέματα Οφθαλμολογίας. Λέσβος 2002
Εαρινό Συμπόσιο Θεσσαλονίκη 2003
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Λήμνος 2003
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2011

Συνέδρια Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος

1ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 1994
2ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 1995
3ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 1996
4ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 1997
5ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 1998
6ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 1999
7ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 2000
8ο Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 2001
9o Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 2002
9o Συνέδριο Γλαυκώματος Αθήνα 2003
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2011

Συνέδρια Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1993
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1995
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1996
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1997
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1998
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1999
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 2000
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 2001
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 2002
Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 2003
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2011

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11ο Ελληνο-Γιουγκοσλαβικό Συνέδριο Ωτο-Νευρο-Οφθ/γίας και Νευροχειρουρ-γικής Χαλκιδική, Ιούνιος 1977
12ο Ελληνο-Γιουγκοσλαβικό Συνέδριο Ωτο-Νευρο- Οφθαλμολογίας και Νευροχει-ρουργικής. Zlatibor, Ιούνιος 1979
13ο Ελληνο – Γιουγκοσλαβικό Συνέδριο Ωτο-Νευρο-Οφθαλμολογίας και Νευρο-χειρουργικής Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 1982
81ο Γερμανικό Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαιδελβέργη 1983
6ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής, Ρόδος 1987
6ο Συνέδριο της Εταιρίας Ενδοφθαλμίων φακών. Κοπεγχάγη 1988
7ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής εταιρίας ενδοφακών. Ζυρίχη 1989
3rd International Congress Societas Ophthalmologica Mediterranea, Athens 1994
3rd Meeting of the European Macula Group. Athens 1994
Annual Scientific Sessions of College of Ophthalmologists. Sri Lanka, Colombo 1995
X Congress of European Society of Ophthalmology, Milan 1995
AmericanAcademy of Ophthalmology. Annual meeting. Atlanta 1995.
2nd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. Prague 1996
Eye Bank Association of America. 35th Scientific Session. Chicago 1996
AmericanAcademy of Ophthalmology. Annual meeting. Chicago 1996.
XI th Congress of European Society of Ophthalmology, Βουδαπέστη 1997
15th Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Ρώμη 1997
AmericanAcademy of Ophthalmology, Annual Meeting, San Fransisco 1997
28th Symposium of American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, San Fransisco 1997
Eye Bank Association of America. 36th Scientific Session. San Fransisco 1997
1st International Teleconference in Ophthalmology, Αθήνα & Θεσσαλονίκη 1998
AmericanAcademy of Ophthalmology, Annual Meeting, New Orleans 1998
11th Conference of European Eye Bank Association, Zagreb 1999
3rd ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, Athens 1999
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting, Florida 1999
4th Ocular surface and tear conference, Miami 1999
Eye Bank Association of America. 37th Scientific Session. Orlando 1999
XII Congress of European Society of Ophthalmology, Stockholm 1999
17th Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Instabul 1999
AmericanAcademy of Ophthalmology, Annual Meeting, Orlando 1999
AmericanAcademy of Ophthalmology, Annual Meeting, Dallas 2000
Eye Bank Association of America. 39th Scientific Session. Dallas 2000
International conference the application of amniotic membrane in ophthalmology. Warsaw 2000
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting, Florida 2000
The Strategic Institute for continuing Health Care Education. Co-regulation of intraocular pressure and blood flow in glaucoma. Dallas 2000
The fifty-Ninth Clinical meeting of the Wilmer Residents Association. Wilmer 75th Anniversary Symposium and Celebration. Baltimore USA 2000
2nd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. Instabul, Turkey, 2000
4TH KPro – 6th IOSS meeting. Fort Lauderdale 2001
XIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Amsterdan, The Netherlands, 2001
XIII Congress of the European Society of Ophthalmology. Instanbul, Turkey 2001
XIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), Amsterdam, September 2001
6th International Conference of the International Ocular Surface Society (IOSS), Fort Lauderdale, USA, May 2002.
11th International Conference on Tissue Banking and Eatb Annual Meeting. Bratislava, Slovak 2002
15ο European eye bank association meeting, Brussels, 2002
XX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), Μόναχο, September 2003
XIV Congress of the European Society of Ophthalmology. Βαρκελώνη, 2003
17ο European eye bank association meeting, Βαρκελώνη, 200

 • Συμμετείχα στη οργάνωση του 15ου, 17 ου, 19 ου, 21 ου, 23 ου, 25 ου, 27 ου, 29 ου, και 31 oυ Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου.
 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 27 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου.
 • Πρόεδρος των Επικαίρων θεμάτων της Οφθαλμολογίας της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Καρπενήσι 1995
 • Μέλος Οργανωτικής επιτροπής των Επικαίρων Θεμάτων της Οφθαλμολογίας της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Σκιάθος 2000
 • Από το 1988 συμμετέχω ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας ως μέλος οργανωτικής επιτροπής των επιστημονικών της εκδηλώσεων είτε ως δάσκαλος εκπαιδευτικών φροντιστηρίων
 • Μέλος τoυ International Advisory Board του 3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. Istambul, 2000
 • Μέλος τoυ International Advisory Board του 10ου Aniversary meeting της European Association of Tissue Banking, Eilat, Israel, 2001
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Επικαίρων Θεμάτων Οφθαλμολογίας. Σκιάθος 2001

Εκτός από τις επισκέψεις μου σε Τράπεζες Οφθαλμών του εξωτερικού που αναφέρθηκαν επισκέφθηκα για ενημέρωσή μου τα κάτωθι Νοσοκομεία:

HarvardMedicalSchool. Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Department of Ophthalmology, Boston 1997, 1998, 1999, 2000
Bascom Palmer Institute, Miami 1999
Wilmer Institute, Baltimore 1995, 1998, 2000
ColumbiaPresbyterianHospital. N. York, 1998